چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

اخبار فرهنگی و سیاسی

پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت هفتە تعاون

بهمن مرادنیا در پیامی آغاز هفتە تعاون را بە تمامی تلاشگران و تعاونگران در استان کردستان تبریک گفت.
پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت هفتە تعاونبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان در این پیام آمده است؛

نقش تعاونی ها در جامعە ایران اسلامی و توسعە و رونق اقتصادی امری واضح و مبرهن است کە می تواند با هم افزایی و جمع آوری سرمایە های کوچک کارهای بزرگ و تاثیر گذار در ایجاد بنگاههای تولیدی و فرصت های پایدار اشتغال ایفا کند.
امر تعاون کە مورد تاکید فراوان دین مبین اسلام و مسئولان ارشد کشور قرار دارد می تواند سادە ترین و زودە بازدە ترین روش در دوران تحریم های ظالمانە و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد .
بی گمان ایجاد تعاونی های پویا و دارای هدف و برنامە با توجە بە پتانسیل ها و ظرفیت های بزرگ استان می تواند عامل ایجاد تحول و دگرگونی باشد و مانیز بە عنوان مدیران اجرایی استان از هر گونە کمک و مساعدتی برای پیشبرد اهداف عالیە بخش تعاون دریغ نخواهیم ورزید.
اینجانب فرارسیدن هفتە تعاون را بە همە تلاشگران و تعاونگران استان کردستان تبریک عرض نمودە و از خدای بزرگ سعادت و بهروزی همگان را طلب می کنم

بازدید [ 379107 ]
برچسب ها