چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

نظرسنجی از مراجعین به سامانه رسیدگی به شکایات استانداری کردستان

رضایت شما از عملکرد سامانه و نحوه ثبت شکایت یا درخواست به چه میزان است؟

آیا سوالات سامانه کافی می باشد؟

آیا مدت زمان رسیدگی به شکایت یا درخواست شما مناسب بوده است؟

از پاسخ ارائه شده تا چه میزان رضایت دارید؟

آیا در روند رسیدگی، یا موضوعاتی از قبیل درخواست رشوه و یا هدیه مواجه شده اید؟

آیا دوباره و برای ارائه درخواست و یا شکایت دیگری به این سامانه مراجعه خواهید نمود؟

ثبت نظر