چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

انتخابات شوراهای اسلامی

اطلاعات آماری و انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور در استان کردستان

 

نام دوره

واجدین شرایط

کل آراء مأخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

اول

653848

570253

87.21

64.42

دوم

934011

497590

53.27

49.96

سوم

1012916

551681

46/54

8/64

چهارم

1062449

661586

27/62

65/62

پنجم

1173452

673401

38/57

7/736

بازدید [ 5925 ]
برچسب ها