استاندار کردستان ۴ طرح تولیدی را در هفتە جهاد کشاورزی افتتاح کرد
25 خرداد 96  02:29 ب.ظ
استاندار کردستان ۴ طرح تولیدی، تکثیری و پرورشی را در هفتە جهاد کشاورزی افتتاح و بە بهرەبرداری رساند.

 

بە گزارش پایگاە اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی فاز ۲ پروژە  عمل‌آوری و قطع‌بندی طیور و آبزیان روستای دربندە از توابع سنندج را افتتاح کرد.
این  طرح با هزینە یک و نیم میلیارد تومان کە ۵۷۵ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی و مابقی آوردە شخصی است برای ۲۱ نفر شغل ایجاد می‌کند.
زاهدی همچنین مرغداری ۲۴ هزار قطعەای مرغ گوشتی تازەآباد را افتتاح کرد.این مرغداری با ۹۰۰ میلیون تومان هزینە ساخت برای شش نفر بصورت مستقیم ایجاد اشتغال کردە است.
یکی دیگر از طرح‌های بهرە‌برداری شدە واحد پرورش اسب کُردی صادق‌وزیری در روستای سراب قامیش سنندج بود.
این واحد پرورش ۲۰ راسی با هزینە ٨۰۰ میلیون تومان احداث شدە است و برای توسعە آن ۴۰۰ میلیون تومان دیگر
در نظر گرفتە شدە است.
از دیگر طرح‌های افتتاح شدە در هفتە جهاد کشاورزی در شهرستان سنندج طرح ۲ و نیم هکتاری باغات دیم انگور سیاە  سراب قامیش بود کە برای آن ۲۵ میلیون تومان شبکە آبیاری تحت فشار اعتبار هزینە شدە است کە ٨۵ درصد تسهیلات بلا عوض و دو میلیون تومان نهال مجانی برای بهرەبردار آن در نظر گرفتە شدە است.