دو شنبه 28 بهمن سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا آرامستان بهشت محمدی سنندج با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مناسبت دهه فجر

گزارش تصویری: مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا آرامستان بهشت محمدی سنندج با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مناسبت دهه فجر
گزارش تصویری: مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا آرامستان بهشت محمدی سنندج با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مناسبت دهه فجر
گزارش تصویری: مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا آرامستان بهشت محمدی سنندج با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مناسبت دهه فجر
گزارش تصویری: مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا آرامستان بهشت محمدی سنندج با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مناسبت دهه فجر
گزارش تصویری: مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا آرامستان بهشت محمدی سنندج با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مناسبت دهه فجر
گزارش تصویری: مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا آرامستان بهشت محمدی سنندج با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به مناسبت دهه فجر