دو شنبه 18 آذر سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان به همراه معاونین و مدیران کل استانداری با فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان

گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان به همراه معاونین و مدیران کل استانداری با فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان به همراه معاونین و مدیران کل استانداری با فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان به همراه معاونین و مدیران کل استانداری با فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان به همراه معاونین و مدیران کل استانداری با فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان