دو شنبه 28 بهمن سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر

گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
گزارش تصویری: دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان از خانواده های شهدا در سنندج به مناسبت فرارسیدن دهه فجر