دو شنبه 28 آبان سال 1397

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج

گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج
گزارش تصویری: حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در مراسم تجلیل از بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان در سنندج