دو شنبه 28 بهمن سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج

گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج
گزارش تصویری: برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در مسجد جامع سنندج