یک شنبه 5 بهمن سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان

گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: برگزاری مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان