دو شنبه 18 آذر سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور

گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور
گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور
گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور
گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور
گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور
گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور
گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور
گزارش تصویری: بازدید حسین خوش اقبال رییس ستاد انتخابات استان کردستان از ستاد انتخابات شهرستان سنندج - عکس همایون کریم پور