دو شنبه 30 فروردین سال 1400

گزارشات تصویری

ورود معاون اول ریاست جمهوری به فرودگاه سنندج

ورود معاون اول ریاست جمهوری به فرودگاه سنندج
ورود معاون اول ریاست جمهوری به فرودگاه سنندج
ورود معاون اول ریاست جمهوری به فرودگاه سنندج