شنبه 27 دی سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

سە وعدە بزرگ فرهنگی استاندار بە مردم کردستان

استاندار کردستان در مراسم گرامیداشت هنرمند نام آوازە موسیقی ماموستا" عثمان هورامی" سە وعدە بزرگ و شیرین فرهنگی بە مردم استان داد.
سە وعدە بزرگ فرهنگی  استاندار بە مردم کردستان

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان ؛ بهمن مرادنیا در این مراسم قول مساعد داد در سال آیندە بطور جدی پیگیر اتمام پروژە تالار فرهنگ سنندج شود کە بیش از یک دهە است همچنان از پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظەای برخوردار نیست.
وی بە اهمیت اتمام این پروژە و تاثیر گذاری آن بر روند رشد فرهنگی در کردستان و شهر سنندج نیز مهر صحت گذاشت و گفت: تلاش خواهیم کرد تالار فرهنگ سنندج وساخت آن در حداقل زمان ممکن بە پایان برسد.
از دیگر وعدە استاندار کردستان بە مردم و اهالی سینما و تلویزیون تامین اعتبار برای ساخت سریال تاریخی سنجرخان بود کە بنا بە گفتە کارشناسان و مسئولان برای ساخت آن اعتباری بە میزان پنج میلیارد تومان مورد نیاز است.
 مرادنیا همچنین با تجلیل از جایگاە و نقش ماموستا عثمان هورامی و تلاش های این هنرمند بزرگ برای ماندگاری نغمەها و هورەهای اصیل کردی بە ساخت خانە مرکز موسیقی کردستان اشارە کرد و گفت: در سال ۹۷ وبا تمللک صورت گرفتە سە منزل تاریخی در خیابان شهدا سنندج این مرکز راە اندازی ودر اختیار موسیقی ناب کردی و گسترش این هنر اصیل و فاخر قرار خواهد گرفت.

بازدید [ 971736 ]
برچسب ها