سه شنبه 30 بهمن سال 1397

گزارشات تصویری

دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر

دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر
دیدار بهمن مرادنیا استاندار کردستان با اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران در سنندج به روایت تصویر