دو شنبه 30 فروردین سال 1400

اخبار

توسعە همە جانبە کردستان را از من مطالبە کنید

استاندار کردستان خطاب بە نیروهای اصلاح طلب کردستان گفت؛ مطالبە جریان اصلاح طلب از من بە جای پست خواهی توسعە همە جانبە کردستان باشد.
توسعە همە جانبە کردستان را از من مطالبە کنید

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار با فعالان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان کردستان با بیان این کە من خواهان همراهی، همفکری وهمدلی همە نیروهای اعتدالی واصلاح‌طلب برای توسعە کردستان هستم اظهار کرد: بر همە شما واجب است کە از من تعهد انجام کار و گزارش عملکرد بخواهید و من نیز خود را موظف بە اجرای برنامەها و وعدەهای دولت تدبیر وامید می‌دانم.

وی با بیان این‌کە من به عنوان استاندار دولت تدبیروامید بە کردستان آمدەام، گفت: در این دولت کسانی مدیر خواهند شد کە برنامەهای دولت دکتر روحانی را قبول داشتە باشند و با همە وجود برای موفقیت دولت تلاش کنند.

مرادنیا از مطالبە وزیر کشور از خود برای انجام کار شبانەروزی در کردستان سخن گفت وافزود: همانطور کە در جلسە معارفە نیز اشارە کردم، با خود عهد بستەام کە با همە وجود برای توسعە همە‌جانبە کردستان کار و همە برنامەهایم در این راستا باشد.

مقام عالی دولت در کردستان اصلاح‌طلبان را بە پرهیز از تفرقە وایجاد وحدت فراخواند و ادامە داد: وجود تفرقە می‌تواند نتایج ناخوشایندی را در انتخابات چهار سال آیندە رقم بزند.

بهمن مرادنیا انتخاب مدیران اجرایی ودیگر پست‌های دولتی را حق خود دانست و از عدم قبول هرگونە تحمیل اشخاص برای تصدی پست‌ها سخن گفت واظهار داشت: من در انتخاب مدیرانم مستقل عمل می‌کنم و در درجە اول بە افراد شایستە، خوشفکر، تحصیلکردە و جوانان کردستانی بها خواهم داد کە از این رهگذر برای آیندە نیز نیروسازی انجام می‌شود.

وی شرط اول انتخاب مدیران را تعهد بە انجام کار وفعالیت برای پیشرفت وآبادانی کردستان عنوان کرد و گفت: مردم از من برای انجام کار پاسخ خواهند خواست و من نیز باید عملکرد خود و مدیرانم بە نحوی باشد کە جواب شایستە و قابل قبولی برای مردم داشتە باشم.

مرادنیا ادامە داد: در دولت اول دکتر روحانی کارهایی شروع شدە است کە ما نیز در حال پیگیری آنها برای رساندن بە سر منزل مقصود هستیم.

استاندار کردستان از برگزاری جلسات متعدد با وزارتخانەها، کمیسیون‌های مختلف مجلس ومعاون اول رئیس جمهوری در این مدت خبر داد واضافە کرد: ما با وزارت نیرو در خصوص موضوع آب کە مهم‌ترین پتانسیل برای توسعە کردستان است بحث‌های مفصلی انجام دادەایم کە امیدواریم بە نتیجە دلخواە برسد.

مرادنیا با اشارە بە اینکە تغییرات در کردستان با تامل انجام می شود افزود: زیرساخت‌های مدیریتی و فکر مدیریتی در این استان باید تغییر کند و در حال حاضر مشکل اصلی ما عدم هماهنگی مدیران وبانک‌ها است و اگر این مشکل حل نشود در کردستان مشکل اساسی پیدا خواهیم کرد.

استاندار کردستان در ادامە سخنان خود وضعیت اشتغال را نگران کنندە ارزیابی کرد وافزود: تنها راە کاستن از بیکاری ورود بخش خصوصی و سرمایەگذاران بە حوزە تولید است چرا کە من معتقدم با اعتبارات دولتی معجزەای رخ نخواهد داد.

وی در ادامە از وجود اعتبارات خوب و قابل قبول برای اجرای راەآهن همدان بە سنندج و فرودگاە سقز در سال آیندە خبر داد و گفت: امیدوارم راەآهن بە مرز باشماق وعراق برسد کە این امر سیمای توسعە را متحول می‌کند.

وی همچنین در خصوص زنجیرە تولید فولاد در استان نیز گفت: ایجاد زنجیرە تولید فولاد از کارهای پایەای برای توسعە استان است وامیدواریم بتوانیم دو کارخانە با دو سرمایەگذار در بیجار و قروە ایجاد کنیم.

مرادنیا ایجاد منطقە آزاد را مطالبە مردم دانست وگفت: با کمیسیون برنامە وبودجە وکمیسیون اقتصادی رایزنی‌هایی صورت گرفتە وآنها نیز قول دادەاند در این خصوص کردستان را یاری کنند.

استاندار کردستان از دیگر کارهای مورد نظر برای انجام را ساماندهی مرز دانست وگفت: برنامەهای وسیعی برای مرز در نظر گرفتەایم و امیدواریم از این پتانسیل موثر استفادە بهینە داشتە باشیم.

وی ادامە داد: در آیندە نزدیک کولبری از مرزهای کردستان رخت برخواهد بست واین امر ممکن است در کوتاە مدت مقداری بە ضرر ساکنان باشد ولی بی‌شک در آیندە بە نفع خواهد بود.

وی ادامە داد: ما تلاش خواهیم کرد همان مبالغ حاصل از کولبری را برای مرزنشینان تامین کنیم و برای همیشە نام کولبری را از کردستان بزداییم.

بهمن مرادنیا همچنین از تامین کامل اعتبار جادە مریوان خبر داد و گفت: مشکل تامین اعتبار برای این جادە وجود ندارد و تنها مشکل اجرا در تونل‌ها وجود دارد کە در تلاشیم به صورت شبانەروزی و با کار بیشتر بە اتمام برسد.

استاندار کردستان در خصوص این کە نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دخالت می کنند گفت: بنای ما همکاری و تعامل با نمایندگان است وضمن احترام بە همە آنها اعلام می‌کنم کە من هیچ تحمیلی را از جانب هیچکس نخواهم پذیرفت واین از شرط های من با وزیر محترم کشور هنگام تصدی استانداری کردستان بود.

مرادنیا همچنین وعدە داد: از زنان توانمند در مدیریت های گوناگون استفادە خواهد شد کە این امر تا دو ماە آیندە نمود روشن و عینی خواهد یافت.

در ادامە این مراسم استاندار کردستان با ابراز امیدواری نسبت بە این کە این جلسە هر شش ماە یکبار برگزار شود اضافە کرد: در این مراسم جای خالی دکتر جلالی‌زادە کە زحمات زیادی برای کسب رای ۷۳ درصدی دکتر روحانی متحمل شدند، احساس می‌شود.

وی با بیان اینکە مردم کردستان هموارە ریشە در اصلاح‌طلبی دارند ودر هر دورە از اصلاحات حرف برای گفتن داشتەاند افزود: بسیاری گلەمندند کە این دیدار باید زودتر انجام می شد و من چون خود را متعهد بە راستگویی بە مردم می‌دانم نیازمند شناخت در همە عرصەها و مسایل استان بودم.

مرادنیا افزود: من آمدەام که برای توسعە وجبران عقب‌ماندگی‌ها وقت بگذارم واین جلسە صرفاً به خاطر تراکم کاری و تسلط بر اوضاع بە تاخیر افتاد وگرنە من زحمات اعضای ستاد دکتر روحانی را فراموش نکردەام.

برچسب ها