یک شنبه 5 بهمن سال 1399

گزارشات تصویری

بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آزمون حرفه مهندسان استان کردستان در سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور )

بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آزمون حرفه مهندسان استان کردستان در سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور )
بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آزمون حرفه مهندسان استان کردستان در سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور )
بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آزمون حرفه مهندسان استان کردستان در سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور )
بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آزمون حرفه مهندسان استان کردستان در سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور )
بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آزمون حرفه مهندسان استان کردستان در سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور )
بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در آزمون حرفه مهندسان استان کردستان در سنندج به روایت تصویر ( عکس: همایون کریم پور )