سه شنبه 2 بهمن سال 1397

گزارشات تصویری

بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج

بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج
بازدید استاندار کردستان از پروژه‌های عمرانی سطح شهر سنندج