افتتاح طرح های حوزه کشاورزی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

با حضور زاهدی، استاندار کردستان، فرماندار سنندج و دیگر مسوولین ۴ طرح تولیدی، تکثیری و پرورشی را در هفتە جهاد کشاورزی افتتاح و بە بهرەبرداری رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس : شهریار یاسینی

 

 

25 خرداد 96