نتایج مصاحبه تخصصی آزمون استخدام پیمانی مورخ 26/3/1391 استانداری کردستان اعلام شد.

نتایج قبول شده گان نهایی مصاحبه تخصصی آزمون استخدام پیمانی مورخ 26/3/1391 استانداری کردستان اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی بر اساس اطلاعیه اداره کل اداری و مالی استانداری بدینوسیله نتایج مصاحبه تخصصی آزمون استخدام  پیمانی مورخ 26/3/1391  استانداری کردستان به شرح ذیل اعلام می­گردد.

بدیهی است مراحل گزینش توسط هسته مرکزی گزینش استانداری کردستان با دعوت از نفرات اصلی به عمل خواهد آمد.

در صورت رد صلاحیت عمومی یا انصرف از خدمت نفرات اصلی، فرد ذخیره با رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده جهت مراحل گزینش دعوت خواهد شد.

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا: بازرس                         محل مورد تقاضا :  فرمانداری دیواندره                               

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

ملکی

کاوه

3859811088

اصلی

 

شهرستان

پرویزی

کاوه

3859810571

ذخیره

 

 

 

 

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا :  بخشدای اورامان سروآباد        

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

عزیزی

هدایت

6469907016

اصلی

 

شهرستان

خدادادی

آریز

3821186151

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا :  بخشدای بلبان آباد دهگلان   

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

مفاخری

صباح الدین

5589874297

اصلی

 

شهرستان

محمدی بلبان آباد

اردشیر

5589483808

اصلی

 

شهرستان

منصوری سرنجیانه

نادر

5589407532

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری          شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا :  بخشدای چنگ الماس بیجار             

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

فریدون کیانی

محمود

3781993930

اصلی

 

شهرستان

مرادنیا

روح اله

3780113661

اصلی

 

شهرستان

بالادستیان

محمد باقر

3770044551

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا : سریش آباد قروه             

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

خسروی

محمد

3801393526

اصلی

 

شهرستان

فقیرزاده

مریم

3790104108

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

 

دستگاه : استانداری               شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا : بخشداری کرانی بیجار              

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

نباتی قره قشلاق

عباس

3782541685

اصلی

 

شهرستان

صفری

بهنام

3782431782

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

دستگاه : استانداری             شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا : بخشداری مرکزی دیواندره             

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

عبودی قلدره

ادریس

3859849451

اصلی

 

شهرستان

نصراللهی

محمود

3859761544

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

دستگاه : استانداری           شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا : بخشداری مرکزی کامیاران           

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان - معلول -*

سلطانیان

شریف

3839314771

اصلی

 

شهرستان

دوروئی

بهزاد

3839829550

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا : بخشداری نمشیر بانه        

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

بارانی

کریم

3849978168

اصلی

 

شهرستان

احمدی

علی

3849144194

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا :فرمانداری بانه          

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

امین نژاد

کاوه

3849680861

اصلی

 

شهرستان

صالح زاده

خسرو

3849808981

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا :فرمانداری دهگلان           

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

محمدی

امید

5589362156

اصلی

 

شهرستان

نبئی

صباح

5589946190

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس امور کشوری و مدنی                      محل مورد تقاضا :فرمانداری کامیاران           

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

باباجانی

کاوه

3838588207

اصلی

 

شهرستان

فریدی

شفق

3839607681

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس تحلیلگر سیستم                    محل مورد تقاضا :فرمانداری سقز         

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

فاروقی

آزاده

3762302332

اصلی

 

شهرستان

مصطفایی

فرهاد

3859883135

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس تحلیلگر سیستم                    محل مورد تقاضا :فرمانداری قروه          

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

اسلامی

هاجر

3801855716

اصلی

 

شهرستان

جلیلی

احمد

3801768600

ذخیره

 
           

 

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس حقوقی                  محل مورد تقاضا :فرمانداری دهگلان        

 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

کریمی

حمید

5589904153

اصلی

 

شهرستان

مفاخری

منصور

5589529964

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس  مطالعات اجتماعی              محل مورد تقاضا :بخشداری آرمرده بانه         

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

حسن پور

تافگه

3849701931

اصلی

 

شهرستان

سلیمی

خالد

3849731626

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس  مطالعات اجتماعی              محل مورد تقاضا :بخشداری چهاردولی قروه         

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

کاوه

مهدی

3801866823

اصلی

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس  مطالعات اجتماعی              محل مورد تقاضا :بخشداری سریش آباد قروه        

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

ضیایی

محمد جواد

3801523187

اصلی

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس  مطالعات اجتماعی              محل مورد تقاضا :بخشداری  مرکزی بانه       

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

رحمن زاده

بهمن

3849978664

اصلی

 

شهرستان

حسن پناه

حسین

3849747141

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس  مطالعات اجتماعی              محل مورد تقاضا :بخشداری  مرکزی دیواندره      

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

ایازی

صلاح الدین

3859864858

اصلی

 

استان

رشیدی

فرهاد

3731060620

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس  مطالعات اجتماعی              محل مورد تقاضا :بخشداری  مرکزی سقز       

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

امینی زاده

نگین

3762278393

اصلی

 

شهرستان

یاری ایلو

ارسلان

3762232032

ذخیره

 
           

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:کارشناس  مطالعات اجتماعی              محل مورد تقاضا :فرمانداری قروه     

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

طاریمرادی

زاهد

5589746841

اصلی

 

شهرستان

رمضانی

اکرم

3801780589

ذخیره

 
 

 

 

 

   
           

 

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:مهندس راه و ساختمان            محل مورد تقاضا :بخشداری کرانی بیجار     

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

صمصامی خداداد

حامد

3782417569

اصلی

 

شهرستان

جبرئیلی

نوید

3782444132

ذخیره

 

 

         

 

دستگاه : استانداری                        شغل مورد تقاضا:مهندس راه و ساختمان            محل مورد تقاضا : فرمانداری سقز  

 
 

بومی استانی/شهرستانی

نام خانوادگی

نام

کد ملی

اولویت

 

شهرستان

قانعی

هانا

3762306915

اصلی

 

شهرستان

بیات

تحسین

3762045534

ذخیره

 

 

15 مهر 92