اهداف و وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


 •     نظارت براجرای سیاست­ها و خط مشی­های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی در قالب سیاست­های کلی ابلاغی .
 •     ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی بر اساس شاخص­ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات نفویض شده از سوی مراجع ذیربط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
 •    انعکاس نارسائی­ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به مراجع ذیربط
 •    نظارت بر اجرای تمامی امور اداری و تشکیلاتی رفاهی و استخدامی کارمندان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.
 •   اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی وو انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
 • اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه.
 •  نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه­ها و تههیه وتنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری بر اساس قوانین و مقررات .
 •   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل­های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق ­العاده­های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی.
 •   نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات .
 • نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری .
 •   نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای ) استانداری ، فرمانداری­ها و بخشداری­های تابعه بر اساس برنامه­های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل­های بودجه.
 • توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان از طریق سازماندهی و پیش­بینی آموزش­های مناسب در چارچوب سیاست­ها و برنامه­های ابلاغی در سطح استان و نظارت بر اجرای ان.
 • مدیریت فرایند از طریق نظارت بر تهیه ، تنظیم ، ارزشیابی و اجرای برنامه­های آموزشی کارمندان واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی وشهردای­ها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط.
 • نظارت بر اجرای آئین­نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده در سطح استان .
 • مدیریت اجرای ارزشیابی نوبه­ای کارمندان دولت و نظارت بر برگزاری دوره­های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رباطه با اهداف و برنامه­های ارزشیابی .
 • حمایت از طراحی و تهیه بسته­های مناسب نرم افزاری و نظارت بر آموزش بسته­های مذکور به منظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگی .
 •  نظارت بر اجرای برنامه­ها و طرح­های تحول اداری- توسعه فنآوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و ارائه گزارش­های لازمبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
 •  تهیه الگو و سیستم­های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود در استان و استانداری .
 • نظارت بر ارائه صحیح خدمات پشتیبانی سخت­افزاری به واحدهای مختلف استانداری .
 • حمایت از طراحی و تهیه بسته­های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف.
 • نیاز سنجی و نظارت بر اجرای طرح­های مطالعاتی و پژوهشی و ارزشیابی آن در چارچوب سیاست­های ابلاغی  کشور .
 •  نظارت بر انجام مطالعات  بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار، تهیه و تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست­های سازمانی استانداری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 •  انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی براساس ضوابط و شاخص­های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور .
 •  نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه­ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمیاه انسانی رئیس جمهور .
 • نظارت بر نحوه اجرای روش ها و رویه­های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع .
 • پیگیری و انجام امور مربوط به بهره­وری واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و مسائل و موضوعات مرتبط با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور و سازکان ملی بهره وری ایران.
 • نظراتبر چگونگی انجام آئین­نامه های و سدتورالعمل­های رویه-های اجرایی کار .

 

دفتر منابع انسانی و تحول اداری

 

 • مطالعه ، بررسی و شناخت نارسائی­ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی در زیمنه توسعه مدیریت و سرمیاه انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
 •  نظارت بر اجرای آیین­نامه ، ضوابط ، انتصابات ، انتخابات ، و تغییرمدیران در واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی .
 •  نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در اباد شاخص­های عمومی و اختصاصی به منظور تشخیص مواع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و تهیه و تدوین برناه های بهبود تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف  و تهیه تدوین برنامه های بهبوبد عملکرد دستگاه-های اجرایی استان و ارائه پیشنهادهای لازم به کارگروه مربوطه استان و انعکاس به حوزه ستادی به دستگاه­های اجرایی مربوطه.
 •  پیگیری ونظارت در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی استان مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان ، مدیریت و کارمندان و دریافت نتایج حاصله از واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی حسب موضوع .
 •   نظارت ، ارزیابی و تعیین امتیاز مدیران کل واحدهای استانی دستگاه اجرایی بر اسسا امتیاز دستگاه در ابعاد شاخص­های عمومی و اختصاصی و در چارچوب دستوالعمل­های صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساین رییس جمهور.
 •  انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه­های  اجرایی بر ساسا ضوابط و شاخص­های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور .
 •  بررسی و پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحد متبوع .
 •  نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول اداری ، توسعه فناوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عال اداری در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش­های لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور .
 • انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت­های تصدی­گری مربوط به خدمات فرهنگی ، اجتماعی ،رفاهی و سایر امور خدماتی واحدهای استانی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی بر ساسا روش های تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط.
 • انجام وظایف دبیرخانه­ای کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان .
 • نظارت بر نحوه اجرای روش ها و رویه­های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلایغ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع.
 •  بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر ساسا شاخص­ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نظارت بر چگونگی صدور مجوزهای استخدامی بر ساسا اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط با هماهنگی معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور .
 • اجرای آئین نامه امتحانات و سمابقات استخدامی بر ساسا اختیارات تفویض شده .
 • نظارت بر اجرای دوره­های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و ارزیابی آن .
 • ارتباط مستمر با دفاتر ذیربط در وزرات کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمیاه اسنانی ریس جمهور به منظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی .
 • انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی.
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات و دستورالعمل­­های مربوط به برقراری حقوق و مزایا وفوق­العاده-ها و طرح های ارزیابی مدیران ، محققان و متخصصان و سایر طرح های امتیازی در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر ساسا اختیارات تفویض شده به انها .
 •  نظارت بر جمع آوری و تههی اطلاعات مربوط به نظام اداری موردیناز واحدهای بخشیو وستادی .
 •  پیگیری و انجام امور مربوط به بهره­وری واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و مسایل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره­وری ایران از رطیق ستاد وزارت کشور.
 • فراهم آوردن امکانات تشویق کارکنانی که خدمات موثر و برجسته­ای داشته اند بر اساس آئین نامه و ضوابط مربوط و تهیه شناسنامه جهت این کارکنان .

 

 دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت

  • مطالعه و بررسی در زمینه فن­آوری سخت افزاری ونرم افزاری و نوآوری­ها و طرح­های جدید به منظور ارتقای سطح کارآیی و واحدهای استانداری .
  • برنامه­ریزی به منظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسائل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
  • اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده امکانات سخت افزاری و نرم افرازی .
  •   پیاده­سازی و نصب و راه­اندازی سیستم­های کاربردی محدود و نیمه گسترده
  •  تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل­های اجرایی به منظور بهره­برداری کاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه­ای .
  • توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم­های کاربردی فناری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی و ارائه خدمات لازم در یان زمینه .
  • مهارتهای تخصصی کارکنان و بهره وری بهینه در یان زمینه با به منظور ارتقاء و افزایش مهارتهای تخصصی کارکنان و بهره­وری بهینه در این زمینه با همکاری دفتر اموزش و پژوهش .
  •  ارزیابی عملکرد و شناخت و سنجش پیشرفت فناوری اطلاعات در واحدهای استانداری و ارائه راهکارهای مناسب جهت جل مشکلات در استان و شهرستان­های تابعه.
  •  تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستمهای اتومماسیون اداری ، انتخابات ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی در استانداری .
  • ساماندهی و طبقه بندی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و هدایت یکپارچه در زیمنه فناوری اطلاعات در مجموعه استان .
  • بررسی و رفع آسیب پذیری­های نرم افزارو سخت افزار وسرویس­های شبکه و پیش­بینی­های لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه و ایمن سازی مجموعه سیستم­های نرم افزاری و سخت افزاری .
  • در راستای تحقق دولت الکترونیک و در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری ، تهیه و طراحی و توسعه پورتال به منظور هماهنگی ،کنترل و هدایت و توسعه پورتال استانداری در جهت راتقاء بهره­وری سیستم­ها و زیرسیستم­ها.
  •  برگزاری همایش­ها و سمینارها و... در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط.

 

دفتر آموزش و پژوهش

 • اجرای سیاست­ها ، خط مشی­ها و برنامه­های مصوب مرکز آموزش و مطالعات راهبردی وزارت شکور و مؤسسه عالی پژوهش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (پس از هماهنگی با ستاد وزارت کشور) مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی مدیریت استان
 •   تنظیم برنامه­های سالانه آموزش­های کوتاه مدت برای کارکنان استانداری ، فرمانداری­ها و بخشداری­ها درزمینه­های مدیریت ، فنون اداری ، مباحث تخصصی و آشنایی با قوانین و مقررات در چارچوب سیاست­های ابلاغی .
 •  بررسی و احصاء نیازهای اموزشی در زمینهمدیریت و فنون اداری خاص دستگاه­های استانی
 • مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی و اعلام به مبادی سیاست گذار .
 • مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی .
 •  اجرای دروه های آموزشی مصوب برای مدیران و کارنان در زمینه های مدیریت و فنون اداری بر اساس ضوابط ابلاغی .
 •  اقدام برای اخذ تایید دوره های طراحی شده در زمینه دروه های بهبود مدیریت و فنون اداری مورد نیاز استان از مبادی ذیربط.
 • همکاری در اجرای ارزیابی دروه های آموزشی به منظور سنجش اثربخشی دروه های مذکور یا مبادی ذیربط .
 • ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری نحتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط.
 •  صدور گواهینامه دروه­های آموزشی کوتاه مدت مصوب وخاص استان
 • انجام نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و اعلام نتیجه مبادی ذیربط.
 •  نظارت بر جذب استادان و مجرب و توانمند بومی و غیربومی برای اموزش کاربردی و اثربخش دروس مورد نظر و ایجاد بانک اطلاعایت جامع در این زمینه.
 •  کمک به ارتقاء برنامه­ های آموزشسی و پزوهشی با بهره­گیری ازتکنیک­ها و تکنولوژی های جدید و اراده پیشنهاد دوره­های اموزشی جدید متناسب با نیازهای بومی بای اخذ تایید از مراجع ذیربط.
 • ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها ، گارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط .
 • نظارت بر انجام پژوهش­های خاص استانی در زمینه مدیریت و برنامه­ریزی و سایر عنایون مرتبط پس از تصویب در وشرای پژوهش و فنآوری استان .
 •  همکاری در زمینه جمع آوری و ارایه به موقع اطلاعات روزامد و مورد نیاز برنامه­زیران و کاربران در سطح استان .
 •  تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظرات و اندیشمندان علمی در سطح استان.
 •  ارائه نتایج پژوهش­های خاص استانی به مراجع ذیربط به منظور غنای بانک های اطلاعاتی و پژوهشی.
 •  اقدام لازم برای برگزاری آزمون های توجیهی بدو خدمت و آرمون های جامع.
 • فراهم آوردن امکانات مناسب برای تهیه و تدیون پایانه نامه توسط دانشجویان و دفاع ار ان .
 •  انجام امور دبیرخانه­ای شورای پژوهش و فن­اوری استان .
 • همکاری با شورای برنامه ریزی استان جهت انجام مطالعات و ارایه نظرات و پیشنهادات لزم در زمینه تهیه و اجرای طرح های عمرانی .
 • همکاری و مشارکتتدر انجام مطالعات لازم در زمیه های شناخت و وضعیت مناطق شهری و روستایی اسان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی و شناخت نیازها و وولویت­بندی آنها ، شناخت عوامل تهدید کننده امنیت جامعه و ارایه طرحها و پیشنهادات کاربردی و شناخت پدیده­های فرهنگی و اجتماعی و آُیب پذیریهایی جامعه .
 • برنامه ریزی و اجرای دروه های آموزش کوتاه مدت برای اعضای شوراهای اسلامی به منظور آشناسازی انها با وظایف و سمئویت های قانوین.
 •  بهره مندی از مطالعات و پژوهش های انجام شده در ساتان و ایجاد ارتباط با ستاد مرکزی وزرات کشور و سایر استا نها دراین زمینه با منظور تبادل اطلاعات .
 •  اجرای دروه های مصوب آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران استان به روش برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی طبق ضوابط اجرایی بودجه سنواتی کل کشور و نظارت دقیق بر آن.

 

اداره کل امور اداری و مالی

 •   انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.
 •   انجام امور تشکیلات استانداری وواحدهای سازماین تابعه.
 • انجام فعالیت های مربوط به بهبود فرایند انجام کار در استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • انجام تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.
 •  اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری .
 • اقدام در اجرای مقرانضباطی کارکنان استانداری .
 •  تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصابات و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط .
 •   اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل میته مربوطه.
 •   تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصابات ، و مامرویت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات.
 •  بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ، بازنشستگان و موظفین استانداری .
 •  انجام فعالیت های مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزینه کرد آن.
 • تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیرمستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه.
 •  تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 •  تهیه و تنظیم گزارش­های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح­ها و برنامه های استانداری و همچنین مشکلات و نارسایی های مربوط برای اگاهی استانداری .
 •  ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرمهای مربوط به بودجه استانداری و رماقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظیم ، تکمیل و اعاده آنها.
 •  بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط .
 •  نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری از طریق اخذ مستمر گزارش های مالی و صورت عملکرد هزینه های قطعی از واحدها و تجزیه و تحلیل هزینه ها و در مقایسه با اعتبارات مصوبو تخصیصی .
 • ثبت و نگهداری تمامی آمارو اطلاعات پرسنلی بر ساسا احکام صارده به منظور استافده برآورد اعتبارات جاری استانداری .
 •  تهیه و تنظیم اعتبارات بر حسب برنامه ، فعالیت و عملیات .
 •  دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه ها و فعالیت-های مختلف استانداری در قالب مواد هزینه و پیگیری تخصیصی اعتبارات سه ماهه پس از بالاغ بودجه.
 • ایجاد تسهیلات لازم به منظور تایمن رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
 •  دریافت ، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صارده .
 • تفکیک وارجاع نامه های رسیده به واحدهای مروبط و پیگیری در یان زمینه به منظور تسریع در جریان امور.
 • بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استاندایر وانجام امور جاری .
 •  نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر ساسا اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه .
 • انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده.
 • تهیه و تنظیم صدور اسناد و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمراستانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری.
 • اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر ساسا درخواست های صادر شده.
 • انجام وظایف مربوط به تسجیل طبققانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
 • رسیدگی به اسناد هزینه از ظنر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه .
 • تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
 • نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم.
 •  بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیارت ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.
 • تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید.
 • تنظیم سرویس تلفن ، روشنائی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبابنان و برنامه کشیک در غیرساعات اداری و ظنارت بر نحوه کار انها.
 • مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزس و سایر اتفاقات
 • انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل و استانداری و واحدهای تابعه.
 •  انجام امور دبیرخانه ای شورای اداری استان.