اهداف و وظایف دفتر انتظامی و امنیتی

 • تهیه و تنظیم استراتژی امنیتی استان از طریق بررسی ، مطالعه و تجزیه و تحلیل مستمر پدیده های انتظامی و امنیتی در چارچوب استراتژی و امنیت کشور.
 • žفراهم ساختن زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر شورای تأمین شهرستان و امور مربوط به دبیر خانه شتا.
  žتنظیم صورت جلسات و مصوبات شورای تأمین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات شورا.
 • žدریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از طرف شورای امنیت کشور جهت طرح در شورای تأمین استان.
 • žبررسی و پیگیری مصوبات شورای تأمین شهرستان ها و انعکاس گزارش های آن ها به شورای تأمین استان و انجام اقدامات لازم حسب مورد.
 • žجمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحد های ذیربط استان و تهیه ی  گزارش های آماری و تجزیه و تحلیل و بررسی مقدماتی و طبقه بندی آن ها جهت طرح در شورای تأمین استان.
 • žارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان ها با قوانین و مقررات ، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان.
 • žمراقبت مستمر بر رویداد های امنیتی و انتظامی به منظور ممانعت از تبدیل آن ها به بحران و آشوب.
 • žتلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران امنیتی ، انتظامی استان و برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی با همکاری دفتر آموزش و پژوهش.
 • žپیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماکن و تأسیسات دارای طبقه بندی بویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی.
 • žشناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع های دسته جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه های اجرایی و امنیتی و انتظامی در این زمینه.
 • پیگیری استقرار و ایجاد و یا انحلال پست های ایست و بازرسی و واحد های انتظامی به صورت داﺋم و یا موقت به موجب قوانین و مقررات مربوطه.
  žبررسی و اقدام در خصوص پیشگیری از جراﺋم سازمان یافته و مبارزه با ترویج فرق ضاله.
 • žبررسی و تجزیه و تحلیل رخدادها و گزارش های امنیتی ، انتظامی و اجتماعی و تهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.
 • žساماندهی مرز ها و فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در زمینه سیاست گزاری ، هماهنگی و نظارت بر مرز های استان با کشور همسایه.
 • žپیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه.
 • ž پیگیری و اجرای مصوبات شورای مرز های کشور به استان و تشکیل کمیته ی امنیت و عمران مرز ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مستقر در مرز ها و نظارت بر عملکرد آن ها به موجب قوانین مصوب.
 • žبررسی و اراﺋه پیشنهاد ایجاد مرز های مجاز (زمینی ، هوایی و دریایی) استان به کار گروه مرز های رسمی مستقر در وزارت کشور.
 • žهمکاری با سایر واحد های ذیربط در استانداری به منظور بررسی ، اراﺋه پیشنهادات و نظارت بر عملکرد بازارچه های مرزی.
 • žبرنامه ریزی و هدایت و ایجاد هماهنگی لازم در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر ، سلاح و مهمات ، مشروبات الکلی و قاچاق انسان با همکاری واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط.
 • žهماهنگی مستمر با واحد مرتبط با پدافند غیر عامل در اجرای سیاست های ابلاغی در سطح استان.
 • žایجاد زمینه های لازم توسعه ، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرز نشینان در سطح استان.
 • žبررسی ، تعیین اولویت ، پیگیری و نظارت بر پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره.

تشکیل کمیسیونها وکمیته های ذیل وپیگیری مصوبات آنها:

 1. کمیسیون امنیت وعمران مرز
 2. دبیرخانه شورای تامین استان
 3. کمیسیون امنیت
 4. کمیسیون حفاظت از اماکن وتأسیسات
 5. کمیسیون پیشگیری و مقابله باسرقت
 6. کمیسیون پژاک
 7. کمیسیون نظارت بر مین روبی  
 8. کمیسیون نظارت بر خلع سلاح ومهمات  
 9. کمیسیون پیشگیری ومقابله با جعل اسناد
 10. کمیسیون امان نامه
 11. کمیسیون نظارت بر مواد ناریه
 12. کمیسیون حفاظت از شخصیت ها
 13. کمیسیون بیوتروریسم
 14. کمیسیون تامین امنیت و حفاظت از آزمونها
 15. کمیسیون پایش تصویری
 16. کمیسیون امنیت مسابقات ورزشی
 17. کمیسیون فرق  اقوام و مذاهب و گروههای انحرافی
 18. کارگروه استانی شورای توسعه غرب کشور
 19. کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات
 20. کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم
 21. کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان


توضیح : هرکدام از کمیسیون های مزبور آئین نامه و شرح وظایف خاص مربوط به خود را دارند.