احزاب

چگونگی تشکیل احزاب

الف ) شرایط كلی
تاسیس كنندگان اشخاص حقیقی هستند كه دارای شرایط زیر می باشند :

 • 1- نداشتن سوء مندرج در ماده 7 قانون احزاب( عضو ساواك منحله , فراماسونها , كسانی كه بین 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 57 به وزارت رسیده اند , یا اعضای مجلس سنا و شورای ملی بوده اند ......)
 • 2- حداقل سن 25 سال
 • 3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی
 • 4- تابعیت ایران
 • 5- نداشتن سوء پیشینه كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

ب) اعضای هیات مؤسس و یا رهبری حداقل 3 نفر باشند

ج ) متقاضیان باید مدارك و تقاضای خود را به واحد سیاسی فرمانداری استان مربوطه تحویل نمایند .
مدارك :

 • 1- برگ تقاضا طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه .
 • 2- برگ مشخصات هیات رهبری و اجرایی كشور در 5 نسخه .
 • 3- مرامنامه و اساسنامه و آئین نامه انضباطی – مالی گروه در 2 نسخه
 • 4- فتوكپی مصدق شناسنامه اعضای هیات موسس رهبری و اجرایی هریك در 4 برگ
 • 5- گواهی عدم سوء پیشینه برای هریك از اعضای هیات مؤسس
 • 6- شش قطعه عكس 4×6 تمام رخ و جدید

د) مواردی كه در مرامنامه گروه باید مشخص شود

 • 1- آرمانها و نوع بینش نسبت به ادیان رسمی كشور
 • 2- مسائل فرهنگی , اقتصادی , سیاسی و اجتماعی , نظامی , اداری , قضایی و قانونگذاری
 • 3- هدف از تشكیل گروه
 • 4- خط مشی كه برای رسیدن به هدف انتخاب می شود .

ه ) مواردی كه در اساسنامه باید مورد توجه قرار گیرد

 • 1- نوع تشكیلات
 • 2- اركان تشكیلات و تعریف و شرح وظایف و نحوه فعالیت و حدود اختیارات و مسئولیت هر ركن
 • 3- نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییر یا تجدید نظر در آنها
 • 4- نحوه تصویب آئین نامه های اجرایی و دستورالعملها
 • 5- منابع مالی

توجه : مراحلی كه بعد از ارائه مدارك به واحد سیاسی فرمانداریها طی خواهد شد .
تقاضا از فرمانداری به استانداری و از آنجا به اداره كل سیاسی وزارت كشور ارسال و سپس به كمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارجاع می گردد .

بالا

ضوابط تهیه مرامنامه و اساسنامه گروههای سیاسی

الف- مرامنامه
مرامنامه گروهها باید مبین این نكات باشد:

 • 1) آرمانها نوع بینش نسبت به ادیان رسمی , مسائل فرهنگی , اقتصادی , سیاسی اجتماعی , نظام , اداری , قضائی و نظام قانونگذاری.
 • 2) هدف از تشكیل گروه (اهداف گروه باید بطور واضح و روشن بیان گردد و از مبهم گویی پرهیز شود )
 • 3) خط مشی كه برای رسیدن به اهداف انتخاب میشود .
 • 4) ذكر اینكه هرگونه تغییری در مفاد مرامنامه باید به كمیسیون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد .
 • 5) گروه و اعضاء وابسته به آن التزام خود را نسبت به قانون اساسی بیان می دارند .
 • 6) طرحها و برنامه و سایر اقداماتی كه در مرامنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یكی ازوزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه و یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد .

ب- اساسنامه :

 • 1- اساسنامه باید حاوی این نكات باشد :
  • اركان تشكیلات ( كنگره , هیات رهبری و هیات اجرایی ) تعریف شرح وظایف , نحوه فعالیت حدود اختیارات و مسئولیت هر ركن .
  • نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییرات بعدی آنها .
  • نحوه تصویب آئین نامه های اجرایی و دستورالعملها
  • نحوه تعیین هیات رهبری و هیات اجرایی .
  • شرایط عضویت .
  • منابع مالی
  • نحوه انحلال
 • 2- بندهای ذیل باید عینا در مفاد اساسنامه درج گردد :
  • گروهها و اعضای وابسته به آن التزام خود را نسبت به قانون اساسی بیان می دارند.
  • درآمد و هزینه های گروه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به كمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارائه می شود .
  • هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و اعضای هیاتهای رهبری و ارجایی , باید به كمیسیون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد .
  • با توجه به اینكه گروههای سیاسی ماهیتا غیرتجاری بوده و نمی توانند اعمال تجاری و یا بانكی انجام دهند . لذا گروه هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری و بانكی نخواهد داشت .
 • 3- مركز اصلی گروه در ........ به آدرس ........ است و در صورت لزوم می توانند با تصویب كمیسیون ماده 10 قانون احزاب در سایر مناطق شعبه دفتر و یا نمایندگی دابر نماید .
بالا

دستورالعمل صدور مجوز دفاتر فرعی گروههای پروانه دار

موضوع مواد 1و2 قانون احزاب در شهرستانها
در اجرای مفاد ماده 4 آئین نامه اجرایی ( مصوبه 30/3/1361 هیات محترم وزیران ) قانون احزاب و جمعیتها (مصوب 7/6/1360) از این پس صدور مجوز دفاتر فرعی گروههای موضوع مواد 1و2 قانون احزاب به ترتیب ذیل به استانداریها تفویض می گردد :

 • 1- تقاضای تشكیل دفاتر فرعی گروههای دارای پروانه از وزارت كشور موضوع مواد 1و2 قانون احزاب در هر شهرستان با امضای دبیركل یا مدیرعامل گروه طبق فرم پیوست به فرمانداری مربوطه تحویل خواهد شد .
 • 2- مدارك زیر باید ضمیمه نامه فوق الذكر باشد :
  • الف- تصویر پروانه معتبر فعالیت گروه كه توسط وزارت كشور صادر شده است .
  • ب- تصویر اساسنامه و مرامنامه گروه ممهور به مهر كمیسیون ماده 10 قانون احزاب .
  • ج- فرم تكمیل شده مشخصات فردی مسئول یا مسئولین دفتر فرعی , طبق فرم پیوست بهمراه یك قطعه عكس و تصویر تمامی صفحات شناسنامه آنها .
 • 3- فرمانداری موظف است حداكثر 15 روز پس از وصول نامه گروه به همراه مدارك ضمیمه, با در نظر گرفتن مسائل امنیتی , سیاسی و اجتماعی , پرونده گروه را به ضمیمه نظر صریح خود نسبت به درخواست واصله , طبق فرم پیوست به استانداری مربوطه ارسال نماید .
 • 4- استانداری موظف است حداكثر 15 روز پس از اظهار نظر یا انقضاء مهلت فرمانداری , مجوز فعالیت گروه در شهرستان مربوطه را طبق فرم پیوست صادر نماید .
 • 5- در صورت عدم اقدام به موقع استانداری ظرف مدت زمانی مقرر , گروه می تواند مراتب را جهت تصمیم گیری نهایی به اداره كل سیاسی وزارت كشور منعكس نماید .
 • 6- اداره كل سیاسی وزارت كشور موظف است در صورت ارجاع مسئله توسط گروه به وزارت كشور, پس از كسب دلایل عدم صدور مجوز در مهلت زمانی مقرر از سوی استانداری و بررسی جوانب مختلف مسئله , اقدام لازم را با قید فوریت معمول دارد .
بالا