آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل اول – كلیات 

ماده 1- هر جا كه در این آیین نامه از كلمه قانون به تنهایی یاد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

ماده 2- فرمانداران و بخشداران در اجرای ماده (3) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس از دریافت احكام اعضای هیأت های نظارت شورای نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت كامل ایشان را در كلیه مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند و كلیه صورت جلساتی كه به امضای هیأت اجرایی رسیده است، به امضای هیأت نظارت مربوط نیز برسد و یك نسخه از هر یك از صورت جلسات تنظیمی، به هیأت مذكور تسلیم شود.

ماده 3- ستاد انتخابات استانداری پس از وصول اسامی هیأت نظارت استان از ستاد انتخابات كشور، ضمن اعلام اسامی نامبردگان به فرمانداری ها و بخشداری های مراكز حوزه های انتخابیه، از آنان برای تشكیل جلسه دعوت به عمل می آورد.
 • تبصره 1- هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نگهبان باید یك نسخه از رونوشت احكام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات كشور ارسال نماید.
 • تبصره 2- در استان هایی كه به استناد تبصره ذیل ماده (6) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365، انتخابات تنها در یك حوزه برگزار می شود و هیأت نظارت استان تشكیل نمی گردد، هیأت مركزی نظارت كلیه وظایف هیأت مذكور را به عهده خواهد داشت؛ در این صورت فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه در تمام مواردی كه به موجب قانون ملزم به مكاتبه و ارتباط با هیأت نظارت استان می باشد، با هیأت مركزی نظارت در تماس خواهد بود.
ماده 4- شركت اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود.

ماده 5- چنانچه اعضای هیأت های نظارت مراكز حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی نتوانند در جلسه هیأت اجرایی شركت نمایند، ضمن تنظیم صورت جلسه، نماینده ای از بین خود انتخاب و نماینده منتخب با در دست داشتن یك نسخه از صورت جلسه تنظیمی در جلسه متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه یا حوزه های فرعی تسلیم می نماید. امضای نماینده مزبور در ذیل صورت جلسات به منزله امضای هیأت نظارت می باشد.

ماده 6- چگونگی محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت كه در اجرای ماده (11) قانون و تبصره ذیل آن و تبصره ذیل ماده (4) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با وزارت كشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، هیأت های اجرایی شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن همكاری می نمایند، به شرح زیر می باشد:
 • الف – آن دسته از كاركنان دولت كه برای حداكثر سه ماه در هر مرحله انتخاباتی از سوی یكی از دستگاه ها به مراجع یاد شده مأمور می شوند، حقوق و مزایای ماهانه خود را براساس آیین نامه مأموریت موضوع ماده (11) قانون استخدام كشوری از دستگاه ذی ربط دریافت می دارند.
 • ب – فرماندار یا بخشدار و نماینده هیأت نظارت می تواند برای آن دسته از كاركنان دولت كه به طور داوطلبانه برای رأی گیری و قرائت و شمارش آرا با هیأت های اجرایی با هیأت های نظارت بر انتخابات همكاری می كنند، پیشنهاد حداكثر صد (100) ساعت اضافه كار و در خواست تقدیر كتبی برای درج در پرونده اداری مستخدم یاد شده از دستگاه مربوط بنماید.
 • پ – دستگاه های مربوط موظف به تأمین اعتبار لازم و پرداخت حق الزحمه مستخدمان مشمول این ماده می باشند.
ماده 7- به منظور جلوگیری از وقفه در امر انتخابات و تسریع در ارسال پیام های انتخاباتی، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند متن نامه ها و مكاتبات خود را با سریع ترین وسایل مخابراتی موجود در محل به مراجع ذی ربط اعلام و بلافاصله تأییدیه آن را نیز از طریق پست ارسال نمایند.

ماده 8- به جز مواردی كه در این آیین نامه مستثنا شده است، اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی، عیناً مطابق اقدامات كلیه فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه خواهد بود.

فصل دوم– تشكیلات هیأت اجرایی 

ماده 9- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از دریافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمایند.

ماده 10- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، به استناد ماده (31) قانون، دستور تشكیل هیأت های اجرایی فرعی را به فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی صادر می نمایند.

ماده 11- فرمانداران و بخشداران موظفند در اجرای ماده (32) قانون و با رعایت تبصره های ذیل آن، بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، برای تعیین معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی، سی (30) نفر از معتمدان بومی ساكن در محل و یا ساكنانی كه پن‍ج (5) سال سابقه سكونت در حوزه انتخابیه دارند، را از اقشار مختلف مردم انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی نمایند و رسید دریافت دارند.

ماده 12- هیأت های نظارت موظفند پس از وصول فهرست اسامی معتمدان پیشنهادی فرمانداران یا بخشداران، براساس ماده (32) قانون و تبصره های ذیل آن به طور كتبی نظر خود را در خصوص تأیید صلاحیت آنان حداكثر ظرف سه (3) روز به فرماندار یا بخشدار ذی ربط اعلام نمایند.
 • تبصره 1- در صورت رد صلاحیت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأیید نشده، افراد واجد شرایط دیگری را برای تأمین كسری معتمدان به هیأت نظارت معرفی نمایند.
 • تبصره 2- هیأت نظارت مربوط موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار (24) ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید، در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت معتمدان پیشنهادی به طور كتبی اعلام نظر نمایند.
 • تبصره 3- چنانچه پس از طی مراحل یاد شده كه حداكثر متجاوز از چهار (4) روز نخواهد بود، تعداد معتمدان تأیید شده به حداقل بیست (20) نفر برسد، فرماندار یا بخشدار موظف است بلافاصله از آنان برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی دعوت به عمل آورد.
 • تبصره 4- چنانچه معتمدان تأیید شده به بیست (20) نفر نرسند و فرماندار یا بخشدار با هیأت نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار و بخشدار موظف است حداكثر در پایان روز چهارم از شروع انتخابات، مراتب را به شرح ما وقع به منظور تأمین كسری معتمدان تا سی (30) نفر، به استاندارد و هیأت نظارت استان مربوط اعلام و رونوشت آن را نیز به ستاد انتخابات كشور ارسال نماید.
 • تبصره 5- هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار حداكثر بیست و چهار (24) ساعت پس از اعلام فرماندار یا بخشدار، از معتمدان واجد شرایط به تعداد لازم اعلام شده توسط فرماندار و بخشدار و یا هیأت نظارت مربوط، برای تأمین كسری، انتخاب و بلافاصله اسامی آنان را برای دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشداری ذی ربط اعلام می نماید.
 • تبصره 6- چنانچه در پایان روز پنجم، هیأت نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب تأمین كسری سایر معتمدان مورد نیاز نشدند، بلافاصله مراتب توسط استاندار به ستاد انتخابات كشور و توسط هیأت نظارت استان به هیأت مركزی نظارت منعكس می شود.
ماده 13- در شهرستان ها و بخش هایی كه شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشكیل شده باشد، فرماندار یا بخشدار در اجرای تبصره ذیل ماده (31) قانون موظف است مراتب را به شورای ذی ربط اعلام و از عضو معرفی شده شورای اسلامی شهرستان یا بخش به عنوان یكی از نه (9) نفر معتمدان برای شركت در جلسات دعوت نماید.

ماده 14- فرمانداران و بخشداران موظفند با رعایت مواد (31) و (32) قانون و تبصره های ذیل آنها از اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان، رییس ثبت احوال و معتمدانی كه مورد تأیید قرار گرفته اند، به منظور انتخاب نه (9) نفر معتمدان اصلی و پنج (5) نفر معتمدان علی البدل هیأت اجرایی دعوت به عمل آورند.
 • تبصره- فرماندارانی كه انتخابات اقلیت های دینی را برگزار می نمایند، موظفند برای تعیین معتمدان هیأت اجرایی اقلیت ها از سی (30) نفر معتمدان همان اقلیت دعوت نمایند.
ماده 15- فرمانداران و بخشداران ظرف دو (2) روز از تاریخ ارسال دعوتنامه، جلسه انتخاب معتمدان هیأت اجرایی را با حضور اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان و رییس ثبت احوال تشكیل داده و پس از حضور حداقل بیست (20) نفر از معتمدان دعوت شده، رسمیت جلسه را اعلام می نمایند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بین خود نه (9) نفر را به عنوان معتمدان اصلی (در شهرستان ها و بخش هایی كه دارای شوراهای اسلامی شهرستان یا بخش می باشند هشت (8) نفر و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.
 • تبصره 1- چنانچه كار انتخاب و تأیید معتمدان هیأت اجرایی در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پایان نیابد و موكول به تصمیم هیأت نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود، جلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیأت اجرایی به جای دو (2) روز ظرف یك (1) روز از ارسال دعوت نامه تشكیل خواهد شد.
 • تبصره 2- عضو معرفی شده شورای اسلامی شهرستان یا بخش موظف به شركت در تمامی جلسات هیأت اجرایی است و همچون سایر اعضای هیأت دارای حق رأی در تصمیم گیری ها می باشد.
ماده 16- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیأت اجرایی، مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمایند.

ماده 17- فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیأت اجرایی فرعی، مراتب را به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه اعلام نمایند.

ماده 18- جلسات هیأت های اجرایی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی در محل فرمانداری یا بخشداری مربوط تشكیل می شود.

ماده 19- در بخش های مركزی شهرستان ها، هیأت اجرایی تشكیل نمی شود و امور انتخابات در بخش مركزی برابر ماده (43) قانون به عهده هیأت اجرایی شهرستان می باشد.

ماده 20- در مراكز حوزه های انتخابیه كه اداره ثبت مستقل وجود ندارد، فردی كه ریاست امور ثبت احوال مركز مزبور را دارد، عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (31) قانون خواهد بود.

فصل سوم– اعلام داوطلبی و بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و انتشار اسامی نامزدها 

ماده 27 ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :ماده 21 داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس ماده (45) قانون و تبصره های (1) و (2) آن ظرف مهلت مقرر قانونی به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه یا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ها، كنسولگری ها، نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و ضمن ارایه اصل شناسنامه عكس دار خود و تسلیم ده (10) قطعه عكس 4*3 جدید و سه نسخه تصویر كلیه صفحات شناسنامه، اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی معتبر و اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدركی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی، پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت و در حضور فرماندار یا بخشدار یا مسئول ثبت نام فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه و یا مسئول ثبت نام در وزارت كشور، سفارتخانه، كنسولگری یا نمایندگی سیاسی آن را تكمیل و تسلیم می نمایند و ضمن اخذ رسید تصویر مدارك لازم برای ثبت نام، آمادگی خود را برای شركت در انتخابات اعلام می دارند.
 • تبصره 1- فرمانداران و بخشداران مكلفند در اجرای ماده (45) قانون بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور، تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام از داوطلبان و شرایط انتخاب شوندگان و مدارك مورد نیاز را با وسایل مقتضی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
 • تبصره 2- وزارت كشور موظف است بلافاصله مدارك داوطلبانی را كه در وزارت كشور ثبت نام نموده اند، به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه مربوط ارسال و در پایان همان روز اسامی و مشخصات آنان را نیز به حوزه انتخابیه اعلام نماید.
 • تبصره 3- وزارت امور خارجه موظف است ترتیبات لازم به منظور تسریع در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (45) قانون را به نحوی فراهم نماید تا مفاد مندرج در پرسشنامه داوطلب در پایان هر روز به ستاد انتخابات كشور اعلام گردد.
 • تبصره 4- اسامی و مدارك داوطلبان ثبت نام شده در خارج از كشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت كشور به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه اعلام و ارسال خواهد شد.
ماده 22- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند در مدت تعیین شده نسبت به قبول برگ اعلام داوطلبی اقدام نمایند و باید توجه داشته باشند كه بعد از پایان روز هفتم هیچ گونه تقاضای اعلام داوطلبی را نپذیرند.

ماده 23- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند در پایان هر روز فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده همان روز و نیز در پایان مهلت قانونی ثبت نام، مشخصات كلیه داوطلبان را یكجا و به ترتیب حروف الفبا به ستاد انتخابات كشور اعلام نمایند و همه روزه بلافاصله پس از ثبت نام، دو نسخه تصویر پرسشنامه اعلام داوطلبی و دو نسخه تصویر كلیه صفحات شناسنامه و سه قطعه عكس هر یك از داوطلبان را با سریع ترین وسیله به ستاد انتخابات استان ارسال نمایند. وزارت كشور نیز موظف است تصویری از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هیأت مركزی نظارت اعلام نماید.
 • تبصره 1- فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان هر یك از اقلیت های دینی را نیز جداگانه به ستاد انتخابات كشور اعلام می نمایند.
 • تبصره 2- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند در روزهایی كه هیچ مراجعه كننده ای برای ثبت نام نداشتند، در پایان همان روز مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمایند.
 • تبصره 3- به منظور پرهیز از هر گونه تأخیر در رسیدن مدارك مربوط به ثبت نام از داوطلبان به ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخابات استانداری موظف است روزانه مدارك مربوط به كلیه داوطلبان سطح استان را توسط پیك ویژه استانداری به ستاد انتخابات كشور تحویل نماید، در غیر این صورت تحویل مدارك مذكور به ستاد انتخابات كشور حداكثر ظرف یك روز پس از پایان مهلت ثبت نام از داوطلبان الزامی است.
ماده 24- وزارت كشور در مورد صلاحیت های داوطلبان به شرح مندرج در قانون، طبق فرم هایی كه در چهارچوب قانون تنظیم خواهد نمود، مراتب را از مراجع مذكور در ماده (48) قانون در چهارچوب وظایف آنها استعلام می نماید.

ماده 25- دلایل و مدارك معتبر مربوط به غیرقانونی بودن احزاب، سازمان ها و گروه های موضوع بند (3) ماده (30) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف _ مصوب 1378 – مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مراكز مسؤول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.

ماده 26- وابستگان تشكیلاتی و هواداران (موضوع بند (3) ماده (30) قانون) و كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثری داشته اند (موضوع بند (1) ماده (30) قانون) و نیز سایر موارد موضوع بند (10) ماده (30) قانون، براساس مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف یا اعلام مراكز مسؤول.

ماده 27- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند پس از انقضای مهلت ثبت نام ضمن دعوت از اعضای هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه، به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تشكیل جلسه داده و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور، نامزدهای واجد شرایط را حداكثر ظرف ده (10) روز تعیین و مراتب را صورت جلسه و نتایج را به هیأت های نظارت اعلام نمایند.
 • تبصره 1- به منظور جلوگیری از وقفه در امر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و اتمام كار در موعد مقرر ضروری است هیأت های اجرایی از روز اول ثبت نام مقدمات این كار را فراهم نمایند.
 • تبصره 2- چنانچه هیأت اجرایی بعضی از داوطلبان را براساس نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور و با رعایت شرایط مقرر در مواد (28)، (29) و (30) قانون واجد صلاحیت نداند و در نتیجه صلاحیت آنان را رد كند، موظف است مراتب را با ذكر اسناد و مدارك مذكور و اشاره به مواد قانونی و بندها و تبصره های آنها در صورت جلسه درج نماید.
 • تبصره 3- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتماد و التزامی عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، توسط مراكز مسؤول قانونی به مراجع قضایی و نظارتی ارسال شده است.
 • تبصره 4- هیأت های رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در اجرای بند (3) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با لحاظ اینكه مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، اظهار، اعلام یا هر طریق دیگری است كه به صورت مستند توسط داوطلب ابراز شده باشد و در چارچوب قانون اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.
ماده 28- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت جلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، نتیجه آن را به هیأت نظارت استان و ستاد انتخابات كشور اعلام و یك نسخه از صورت جلسه را به ضمیمه اسناد و مدارك به هیأت نظارت استان و یك نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور با سریع ترین وسیله ارسال نمایند.
 • تبصره 1- فرمانداران و بخشداران به منظور تسریع در كار می توانند ضمن ارسال متن صورت جلسه مذكور توسط نمابر، اصل مدارك را برای ارسال به وزارت كشور تحویل ستاد انتخابات استان بدهند.
 • تبصره 2- ستاد انتخابات استان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا حداكثر یك روز پس از اتمام كار بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت های اجرایی ، صورت جلسات مربوط توسط پیك ویژه در اختیار ستاد انتخابات كشور قرار گیرد.
ماده 29- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه مكلفند علت رد صلاحیت داوطلبان را با ذكر مواد قانونی مورد استناد به صورت كتبی و محرمانه به داوطلب ذی ربط ابلاغ نمایند.
 • تبصره 1- در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارك رد صلاحیت وی نیز توسط مرجع رسیدگی كننده با لحاظ مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاع وی رسانده شود.
 • تبصره 2- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند كه نتیجه رد صلاحیت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخیر به دست داوطلبان ذی ربط یا نماینده وی به آدرسی كه اعلام نموده است، برسد.
ماده 30- داوطلبانی كه صلاحیتشان در هیأت اجرایی رد شده است. می توانند به استناد تبصره ذیل ماده (51) قانون ظرف چهار (4) روز از ابلاغ مراتب رد صلاحیت، شكایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان مربوط اعلام نمایند و در صورت تمایل حسب مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شكایت داوطلبان رد صلاحیت شده، توضیحات و دفاعیات خود را به طور حضوری به سمع اعضای هیأت نظارت استان و هیأت مركزی نظارت برسانند و هیأت های نظارت موظف به رسیدگی می باشند.

ماده 31- هیأت های نظارت استان ها در اجرای ماده (52) قانون، ظرف مدت هفت (7) روز به شكایات دریافتی از داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأت اجرایی رسیدگی و نتیجه را صورت جلسه می نمایند.
 • تبصره 1- چنانچه هیأت نظارت استان ها پیشنهاد رد صلاحیت بعضی از داوطلبانی را داشته باشند كه از نظر هیأت اجرایی واجد صلاحیت های قانونی شناخته شده بودند، مكلفند علت رد صلاحیت را با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلایل و مدارك مربوط، با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، در صورت جلسه درج نمایند.
 • تبصره 2- هیأت های نظارت استان ها به منظور تسریع در كار می توانند بلافاصله پس از دریافت صورت جلسات از حوزه های انتخابیه مربوط، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نمایند.
 • تبصره 3- هیأت های نظارت استان موظفند بلافاصله نتایج رسیدگی به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده و همچنین اظهار نظر خود در خصوص داوطلبانی كه توسط هیأت اجرایی واجد شرایط قانونی تشخیص داده شده اند را كه باید با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف صورت گیرد با سریع ترین وسیله به هیأت مركزی نظارت ارسال نمایند.
ماده 32- هیأت های نظارت استان ها بلافاصله پس از اعلام مراتب به هیأت مركزی نظارت، موظفند در خصوص دریافت نظریه هیأت مركزی نظارت، پیگیری لازم به عمل آورند و پس از كسب نظریه هیأت مركزی نظارت، مراتب را در اجرای تبصره (1) ماده (52) قانون صورت جلسه كرده و بلافاصله یك نسخه آن را به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه ذی ربط ارسال نمایند.
 • تبصره- هیأت های نظارت استان ها باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند كه حداكثر در پایان مهلت هفت (7) روزه رسیدگی به شكایات داوطلبانی كه صلاحیت شان در هیأت اجرایی رد شده است، رسیدگی نمایند.
ماده 33- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند حداكثر ظرف مدت بیست و چهار (24) ساعت پس از وصول صورت جلسه به شكایات داوطلبانی كه صلاحیت شان در هیأت اجرایی رد شده است و همچنین اظهار نظر در خصوص سایر داوطلبان از هیأت نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحیت داوطلبان را با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلایل و مدارك مربوط با لحاظ مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام به داوطلبان ذی ربط ابلاغ و سپس متن صورت جلسه مذكور را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمایند. تأیید صلاحیت نیز به داوطلبان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

ماده 34- كلیه داوطلبانی كه صلاحیت ایشان در هیأت اجرایی تأیید می شود ولی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحیت آنان دارد و همچنین كلیه داوطلبانی كه صلاحیت ایشان توسط هیأت اجرایی رد می شود و این رد صلاحیت مورد تأیید هیأت مركزی نظارت نیز قرار گرفته است، در اجرای تبصره های (2) و (3) ماده (52) قانون می توانند اعتراض خود را ظرف مدت بیست و چهار (24) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحیت، به عنوان شورای نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
 • تبصره- داوطلبانی كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی تأیید شده است، ولی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات براساس شرایط قانونی و مستند به دلایل و مدارك معتبر و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، صلاحیت ایشان را در ابتدا رد كرده است، می توانند علاوه بر اعتراض كتبی، به طور حضوری توضیحات و دفاعیات خود را به سمع اعضای شورای نگهبان نیز برسانند.
ماده 35- ستاد انتخابات كشور مؤظف است پس از دریافت نظریه شورای نگهبان در خصوص تأیید یا رد صلاحیت كلیه داوطلبان سراسر كشور، حداكثر ظرف مدت یك روز مراتب را حسب مورد به هر یك از مراكز حوزه های انتخابیه ذی ربط ابلاغ نماید.
 • تبصره 1- چنانچه نظر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد كه صلاحیت ایشان در مراحل قبلی (در هیأت اجرایی و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات) تأیید شده است، مراتب رد صلاحیت با ذكر مواد قانونی مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات كشور اعلام می گردد تا ستاد انتخابات كشور از طریق مركز حوزه انتخابیه مراتب را به داوطلب ذی ربط ابلاغ نماید.
 • تبصره 2- داوطلبان مشمول تبصره (1) این ماده می توانند حداكثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مراتب رد صلاحیت، از شورای نگهبان با ادای توضیحات و دفاعیات لازم درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
 • تبصره 3- شورای نگهبان ظرف حداكثر هفت (7) روز از دریافت هر یك از درخواست های رسیدگی مجدد به رد صلاحیت داوطلبان، به درخواست رسیدگی و نتیجه را به ستاد انتخابات كشور اعلام می نماید.
ماده 36- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند پس از دریافت نظریه شورای نگهبان در خصوص رسیدگی مجدد به درخواست داوطلبان رد صلاحیت شده از ستاد انتخابات كشور، ضمن ابلاغ نظر شورای نگهبان درخصوص رد صلاحیت كلیه داوطبان رد صلاحیت شده به داوطلبان ذی ربط، حداكثر ظرف یك (1) روز آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده توسط هیأت مركزی نظارت و یا شورای نگهبان را در سراسر حوزه انتخابیه منتشر نمایند.
 • تبصره 1- در اجرای تبصره (2) مكرر ذیل ماده (20) قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت مركز حوزه انتخابیه، نامزدی در حوزه انتخابیه برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام یا نام خانوادگی یكی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هیأت های اجرایی و نظارت مربوط موظفند با هماهنگی یكدیگر مشخصه ای را برای وی تعیین و مراتب را برای قید در تبلیغات انتخاباتی به داوطلب ذی ربط و درج در آگهی انتشار اسامی نامزدها به فرماندار / بخشدار مركز حوزه انتخابیه اعلام نمایند.
 • تبصره 2- چنانچه داوطلب به غیر از نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه به نام دیگری نیز مشهور باشد كه آن را در پرسشنامه اعلام داوطلبی قید كرده است و مورد تأیید هیأت اجرایی نیز باشد، فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است آن نام را نیز در آگهی اسامی نامزدها قید نماید. ملاك احتساب رأی به هر یك از نامزدها، نام خانوادگی یا اشتهار آنان كه در آگهی اسامی نامزدها آمده است، می باشد و در صورت تشابه اسمی، تبصره (2) ذیل ماده (20) قانون اجرا خواهد شد.
ماده 37- فرمانداران و اصفهان موظفند پس از دریافت نظریه شورای نگهبان در خصوص صلاحیت داوطلبان از وزارت كشور، ضمن ابلاغ نظر شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت به داوطلبان ذی ربط، حداكثر ظرف یك (1) روز آگهی اسامی كلیه نامزدهای انتخابی اقلیت های دینی تأیید شده توسط هیأت مركزی و یا شورای نگهبان را به تفكیك هر یك از اقلیت های دینی با رعایت تبصره ذیل ماده (36) آیین نامه در مركز حوزه انتخابیه منتشر نمایند و سپس به منظور جلوگیری از وقفه در انتشار آگهی در حوزه های فرعی، اسامی نامزدهای انتخابات را با سریع ترین وسیله مخابراتی به فرمانداری ها و بخشداری های حوزه های فرعی انتخابات اقلیت های دینی اعلام كنند تا فرمانداران و بخشداران مذكور رأساً و به طور جداگانه برای هر یك از اقلیت های دینی، نسبت به چاپ و انتشار آگهی اقدام نمایند.

ماده 38- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی، یك نسخه از آن را به هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه و دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و یك نسخه به هیأت نظارت استان ارسال نمایند.

فصل چهارم – تبلیغات 

ماده 39- از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می باشد.

ماده 40- تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت (8) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و دقیقاً بیست و چهار (24) ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می پذیرد.

ماده 41- چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام نظر شخصیت ها در تأیید خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام نظر شخصیت ها بدون ذكر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرك كتبی امضاء شده ایشان، تسلیم هیأت اجرایی شده باشد.

ماده 42- پس از اعلام حمایت گروه ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وی می تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.

ماده 43- نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد، بلامانع است.

ماده 44- عكس برای تراكت، زندگی نامه و جزوه در صورت رعایت موارد زیر، نوع و محدودیت خاص دیگر نداشته و رنگی یا غیر رنگی بودن كاغذ یا نوشته آثار تبلیغاتی مجاز بلامانع است.
مقصو از تراكت، هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلیغاتی است كه در قطع حداكثر 15*20 سانتی متر از كاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می گردد. زندگی نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلیغاتی است كه به صورت دفتر یا كتاب منتشر شده و اندازه آن نباید از 15*20 سانتی متر تجاوز نماید.

ماده 45- حذف شده است.

ماده 46- نصب هر گونه آثار تبلیغاتی به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها به شرطی مجاز است كه فقط در جهت تشویق و ترغیب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد.

ماده 47- نامزدهای انتخاباتی می توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترك نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

ماده 48- نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگوها در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع می باشد.

ماده 49- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی موظفند قبل از شروع اخذ رأی، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را از محل شعبه ثبت نام امحا نمایند و ترتیبی اتخاذ كنند كه در طول ساعات رأی گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها باشد.

ماده 50- تشكیل ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخش ها (اعم از اینكه مركز بخش شهر یا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری می توان یك محل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر كرد. قبل از تشكیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.

ماده 51- نامزدهای نمایندگی باید طرفداران خود را به نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره كردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزدها خودداری كنند و بر علیه دیگر نامزدهای انتخاباتی به هیچ طریقی تبلیغ ننمایند.

ماده 52- شهرداری ها می توانند با استفاده از امكانات محلی، مكان های مناسبی را برای الصاق و یا ارایه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

ماده 53- فرمانداران و بخشداران موظفند از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی كه در محل های ممنوع نصب شده اند، اقدام نمایند.

فصل پنجم – تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رأی و اعضای شعب 

ماده 54- بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل و تشكیل هیأت اجرایی، هیأت های اجرایی حوزه های فرعی موظفند در اجرای ماده (36) قانون به منظور تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی تشكیل جلسه داده و مراتب را صورت جلسه نموده و به وسیله فرماندار یا بخشدار حوزه فرعی به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه اعلام دارند.

ماده 55- هیأت های اجرایی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند پس از دریافت صورت جلسات تعیین شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه های فرعی ضمن بررسی و تصویب آنها، شعب ثبت نام و اخذ رأی مركز حوزه انتخابیه را نیز تعیین و مراتب را صورت جلسه نمایند.
 • تبصره 1- استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در محل ابنیه تاریخی ممنوع می باشد.
 • تبصره 2- غیر از موارد استثناء شده در تبصره (2) ماده (40) قانون، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی مرحله دوم انتخابات، همان تعداد و محل استقرار شعب در مرحله اول می باشد و هرگونه تغییری در این خصوص ممنوع است.
 • تبصره 3- استثنائاً در انتخابات سراسری ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر» تعداد شعب ثبت نام و اخذ رأی مرحله دوم انتخابات با در نظر گرفتن پراكندگی حوزه انتخابیه می تواند با نظر هیأت های اجرایی و نظارت حداكثر به میزان یك سوم تعداد شعب مرحله اول كاهش داده شود.
ماده 56- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه به محض وصول صورت جلسه تعیین شعب ثبت نام و اخذ رأی از هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه نسبت به انتشار آگهی انتخابات به ترتیبی اقدام می نمایند كه موعد مقرر قانونی در ماده (38) قانون دقیقاً رعایت شده و نه (9) روز قبل از روز اخذ رأی، آگهی انتخابات در سراسر حوزه انتخابیه منتشر شده باشد.
 • تبصره- فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی، می توانند وظیفه انتشار آگهی انتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی اقلیت های دینی محول نمایند.
ماده 57- فرمانداران و بخشداران برای الصاق آگهی انتخابات در معابر عمومی و گذرگاه ها در سراسر حوزه انتخابیه با استفاده از امكانات نیروی انتظامی، شهرداری ها و سایر منابع محلی اقدام خواهند نمود.

ماده 58- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند در اجرای ماده (39) قانون، سه نسخه از آگهی های منتشر شده را به ستاد انتخابات كشور و برای پیش بینی های لازم در سطح استان یك نسخه به ستاد انتخابات استانداری ارسال دارند. ستاد انتخابات كشور یك نسخه از این آگهی ها را به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ارسال می نمایند.

ماده 59- هیأت های اجرایی مراكز حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی موظفند در اجرای ماده (40) قانون نسبت به تنظیم صورت جلسه تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند. در شعب پر تراكم به تشخیص هیأت اجرایی می توان به جای پنج (5) نفر، هفت (7) نفر را به عنوان عضو شعبه تعیین كرد.
 • تبصره 1- براساس تبصره (4) ذیل ماده (32) قانون باید از عضویت كسانی كه در انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، در شعب اخذ رأی خودداری گردد.
 • تبصره 2- به استناد ماده (33) قانون، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.
ماده 60- فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورت جلسه هیأت اجرایی مبنی بر تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام كنند و از ایشان برای تحویل گرفتن صندوق، لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأی دعوت به عمل آورند.

ماده 61- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی در جلسه توجیهی ضمن آموزش های لازم درباره برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأی و قرائت آراء، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود كه یك روز قبل از روز اخذ رأی، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی به محل شعب اعزام شوند و با انتخاب هیأت رییسه، محل شعبه را آماده برای اخذ رأی نمایند.

ماده 62- فرمانداران و بخشداران موظفند به گونه ای برنامه ریزی نمایند كه در مناطق دورافتاده و صعب العبور حتی الامكان یك روز قبل از روز اخذ رأی، تعرفه و برگ های رأی و مهر انتخابات و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی در اختیار اعضای شعبه قرار گیرد. تحویل موارد فوق به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی در شهرها باید در همان روز اخذ رأی و چند ساعت قبل از آغاز رأی گیری انجام شود.

ماده 63- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند در اجرای ماده (41) قانون نسبت به صدور حكم نماینده فرماندار یا بخشدار اقدام نمایند.
 • تبصره 1- فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه می تواند اختیار تعیین نماینده را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی تفویض نماید.
 • تبصره 2- فرمانداران و بخشداران موظفند حداقل پنج (5) روز قبل از روز اخذ رأی، وظایف نمایندگان فرماندار یا بخشدار را به نحو مقتضی به نامبردگان یادآوری كنند و آموزش لازم را برای آنان بدهند.
 • تبصره 3- فرمانداران و بخشداران برای تعیین نماینده خود در شعب ثبت نام و اخذ رأی حتی الامكان از كارمندان فرمانداری یا بخشداری و یا سایر ادارات دولتی استفاده خواهند كرد.
 • تبصره 4- در صورت تعیین و معرفی كتبی ناظر برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه انتخابیه از طرف هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه، فرمانداران و بخشداران موظفند نسبت به اعزام آنان به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی در معیت سایر اعضاء اقدام نمایند.
ماده 64- فرمانداران و بخشداران موظفند برای حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأی با همكاری نیروی انتظامی محل به تعداد لازم از مأموران انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را در معیت اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار به محل اعزام نمایند.
 • تبصره- نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز با تصویب شورای تأمین ذی ربط از نیروهای نظامی نیز برای حفاظت از شعب ثبت نام و اخذ رأی استفاده نماید.

فصل ششم – ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا 

ماده 65- برنامه ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا:
اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی حداقل یك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده، ابتدا نسبت به ثبت اسامی هیأت رییسه در صدر فرم صورت جلسه نتیجه اخذ رأی شعبه اقدام و آن را امضاء و سپس صندوق اخذ رأی را باید در حضور نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت كشور (چنانچه نمایندگان فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت كشور حضور داشته باشند) باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق آن را لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی و همچنین مهر هیأت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابیه لاك و مهر می نمایند.
ضمناً در صورتی كه صندوق اخذ رأی به گونه ای طراحی و ساخته شده باشد كه نیازی به لفاف نداشته باشد، فقط محل یا محل های تعیین شده بر روی صندوق رأی، پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامه اخذ رأی و محل شكاف صندوق برای انداختن رأی در پایان برنامه، با مهر انتخابات و مهر هیأت نظارت لاك و مهر خواهد شد. و برنامه اخذ رأی و قرائت آراء را در (6) مرحله به شرح زیر انجام می دهند:
اول – مرحله مراجعه رأی دهندگان:
 • 1- اعضای شعبه باید كوشش نمایند محل اخذ رأی حتی الامكان در محوطه و مكانی مستقر باشد كه یك درب برای ورود و یك درب برای خروج رأی دهندگان داشته باشد.
 • 2- كلیه رأی دهندگان حتی افرادی كه در زندان ها، پادگان ها، بیمارستان ها و نظایر اینها به سر می برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی حضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأی وارد محوطه اخذ رأی می شوند.
دوم – مرحله كنترل:
كنترل در دو مرحله انجام می شود:
 • الف – نماینده فرماندار یا بخشدار یا رییس شعبه یا هر یك از منشی های شعبه ثبت نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامه رأی دهنده، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند:
  • 1- شناسنامه به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی ممهور نشده باشد.
  • 2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی پانزده سال تمام داشته باشد.
 • ب – نماینده فرماندار یا بخشدار یا رییس شعبه و یا هر یك از منشی ها انگشت سبابه دست راست رأی دهنده را مشاهده می نمایند تا آلوده به رنگ جوهر استامپ كه نشانه دادن رأی در شعبه دیگر است، نباشد. چنانچه مراجعه كننده دارای شناسنامه ای باشد كه ممهور به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی در روز اخذ رأی بوده و دلالت بر دادن رأی در شعبه دیگری نماید یا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأی دیگری مشاهده شود، یا دستور نماینده فرماندار یا بخشدار از رأی دادن وی جلوگیری به عمل آید.
سوم – مرحله ثبت نام:
 • 1- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمینان از اینكه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده است و واجد شرایط رأی دادن می باشد یك نفر از منشی ها براساس مندرجات شناسنامه رأی دهنده و در صورت لزوم پرسش از وی نسبت به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رأی دهنده روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت وی روی برگ تعرفه، آن را با قید تاریخ، با مهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ممهور و امضاء می نماید.
 • 2- متصدی ثبت نام، شناسنامه رأی دهنده را در محل تعیین شده به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل نماید.
 • 3- وزارت كشور می تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رأی دهندگان از قبیل جنس، سن و ... فرم های جداگانه ای تهیه نماید. نماینده فرماندار – بخشدار یا یكی از اعضای شعبه موظفند فرم های اطلاعات آماری را هنگام ثبت نام از رأی دهندگان تكمیل نمایند. این فرم ها در پایان بدون آنكه در داخل صندوق اخذ رأی انداخته شود، حسب مورد به بخشداری یا فرمانداری مربوط تحویل داده خواهد شد. نتایج این فرم ها هیچگونه اعتبار و سندیت و تأثیری در روند محاسبه نتایج آرای انتخابات نخواهد داشت.
چهارم – مرحله اخذ رأی:
 • 1- پس از ثبت نام رأی دهنده، برگ رأی توسط متصدی ثبت نام و ناظر هیأت نظارت به مهر انتخابات و مهر هیأت نظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأی دهنده تحویل می گردد. رأی دهنده پس از اخذ برگ رأی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصه های نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را بر روی آن می نویسد و در صورتی كه نام و نام خانوادگی نامزدها قبلاً در برگ رأی چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود، علامت می زند و پس از انداختن برگ رأی در صندوق اخذ رأی، از درب خروجی شعبه خارج می گردد. بدیهی است تعرفه انتخاباتی و قسمت ویژه نظارت پس از ممهور شدن تحت نظر مشترك اعضای شعبه و ناظرین شورای نگهبان نگهداری خواهد شد.
 • 2- نماینده فرماندار یا بخشدار و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه رأی دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها مخفی و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یك از اعضای شعب و نماینده فرماندار یا بخشدار و مأموران انتظامی و نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه و اصولاًً كلیه افرادی كه به نحوی از انحاء در شعبه وظیفه ای به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدها برای اشخاص را ندارند. در صورتی كه برای نوشتن یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدهای مورد نظر بر روی برگ رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی دهنده باید از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وی هستند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز كنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.
 • 3- نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ، موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار تذكر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاصی را توسط مأموران انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت جلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامات قضایی دهند.
 • 4- نماینده فرماندار یا بخشدار و یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود كه هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رأی نشود. كنترل این امر توسط مأموران انتظامی در جلوی درب ورودی شعبه انجام می شود.
 • 5- به استناد تبصره ذیل ماده( 55) قانون، به جز مسؤولان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی، ناظران شورای نگهبان ، بازرسان وزارت كشور و نمایندگان نامزدها، حضور دیگر افراد در شعب ثبت نام و اخذ رأی ممنوع و جرم است و به جز مسؤولان یاد شده افراددیگر فقط میتوانند به عنوان رأی دهنده در محل شعبه حضور یابند و بلافاصله پس از دادن رأی، محل شعبه را ترك نمایند. رییس شعبه یا نماینده فرماندار یا بخشدار با همكاری مأموران انتظامی موظفند از حضور افراد غیر مسؤول در محل شعبه جلوگیری به عمل آورند.
پنجم – مرحله قرائت و شمارش آرا:
 • یكم – شیوه دستی:
  • 1- اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از اینكه كلیه مراجعه كنندگان رأی خود را در صندوق های رأی انداخته اند و دیگر كسی برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه های مصرف شده و تعرفه و برگ رأی مصرف نشده باقی مانده، مراتب را در صورت جلسه درج خواهند كرد.
  • 2- اعضای شعبه با حضور نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت كشور، شمارش و قرائت آرا را آغاز می نمایند و موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه كار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در این باره مراقبت های لازم به عمل آید.
  • تبصره 1- ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است كه ابتدا رییس یا نایب رییس شعبه اخذ رأی با همكاری منشی ها تعداد تعرفه های مصرف شده ثبت مشخصات رأی دهنده را شمارش می كنند و ضمن تطبیق تعداد آن با تعداد قسمت های ویژه نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكیك در صورت جلسه درج می گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأی را باز كرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماری و به شرح زیر اقدام می نمایند:
   • الف – چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمت های ویژه نظارت باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
   • ب – چنانچه پس از اجرای قسمت (الف)، باز هم تعداد آرای داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه های صادر شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده بیشتر باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ های آرا بدون آنكه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
   • ج – در هر حال چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق مساوی یا كمتر از تعداد قسمت ویژه نظارت یا تعرفه مصرف شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده باشد، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط تعداد برگ های رأی داخل صندوق در صورت جلسه درج می شود.
  • تبصره 2- پس از اینكه برگ های رأی به ترتیب مذكور در فوق شمارش شد، قرائت آراء با رعایت مواد (18) ، (19)، (20) و (21) قانون و بندها و تبصره های ذیل آنها و ماده (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق یك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 13/10/1378 انجام می شود.
 • دوم – شیوه به كارگیری دستگاه های شمارشگر رایانه ای :
  • 1- چنانچه با توافق وزارت كشور و هیأت مركزی نظارت مقرر شده باشد كه كار قرائت و شمارش آراء با دستگاه های شمارشگر رایانه ای انجام شود اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی حصول اطمینان از اینكه كلیه مراجعه كنندگان رأی خود را در صندوق های رأی انداخته اند و دیگر كسی برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد با حضور ناظر هیأت نظارت و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت كشور كار شمارش آرا را به شرح زیر انجام می دهند:
   • الف – ابتدا رییس یا نایب رئیس شعبه اخذ رأی با همكاری منشی ها تعداد تعرفه های مصرف شده ثبت مشخصات رأی دهنده را شمارش می كنند و ضمن تطبیق تعداد آنها با تعداد قسمت های ویژه نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكیك در صورت جلسه درج می گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأی را باز كرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماری و به شرح زیر اقدام می نمایند:
   • ب – چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمت های ویژه نظارت باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
   • ج – چنانچه پس از اجرای قسمت «ب» ، باز هم تعداد آرای داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه های صادر شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده بیشتر باشد، تعداد اضافی از مجموع برگ های آرا بدون آنكه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جمله «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
   • د – در هر حال چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق مساوی یا كمتر از تعداد قسمت ویژه نظارت یا تعرفه مصرف شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده باشد، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط تعداد برگ های رأی داخل صندوق در صورت جلسه درج می شود.
  • 2- در صورتی كه در میان آرای ریخته شده به صندوق، آرای فاقد مهر انتخابات یا فاقد مهر هیأت نظارت وجود داشته باشد، پشت آنها به تفكیك با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» نوشته می شود و پس از بسته بندی، تعداد هر یك در صورت جلسه قید می گردد.
  • 3- پس از اجرای مراحل فوق، كلیه تعرفه های صادر شده و برگ های رأی، همراه با یك نسخه از صورت جلسه داخل صندوق قرار داده می شود و صندوق اخذ رأی پس از لفاف، لاك و مهر می گردد.
  • 4- اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه كار شمارش تعرفه های صادر شده و برگ های رأی داخل صندوق با حضور نماینده هیأت نظارت و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت كشور انجام شده و در این باره مراقبت های لازم را به عمل آورند. قسمت های ویژه نظارت برای تحویل به هیأت نظارت مربوط تحویل ناظر شعبه می گردد.
  • 5- اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی موظفند همراه با ناظر شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت كشور و مأموران محافظ صندوق، صندوق یا صندوق های محتوی تعرفه و آرا را برای قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاه های شمارشگر آرا كه از قبل مشخص شده است، حمل نمایند و در صورت عدم امكان حضور تمامی اعضای شعبه، حضور رییس یا نایب رییس آن الزامی است.
  • 6- پس از رسیدن مسؤولان شعبه و صندوق اخذ رأی به محل استقرار دستگاه های شمارشگر، صندوق اخذ رأی باز و آرای ریخته شده در آن كه قبلاً آرای زاید بر تعرفه ثبت مشخصات رأی دهندگان و قسمت ویژه نظارت و آراء فاقد مهر انتخابات یا مهر هیأت نظارت از آنها جدا شده است، برای قرائت و شمارش به كاربر دستگاه تحویل داده می شود.
  • 7- كلیه موارد فوق باید با رعایت مواد (18)، (19)، (20) و (21) و ماده (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق یك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 13/10/1378 قانون باشد.
ششم – مرحله تنظیم صورت جلسه قرائت و شمارش آرا:
 • یكم – شیوه دستی:
  پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورت جلسه اخذ رأی شعبه در شش نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یك از دارندگان رأی در صورت جلسه نوشته می شود. صورت جلسه پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندار یا بخشدار و اعضای شعبه اخذ رأی و نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه و بازرس وزارت كشور می رسد و بلافاصله یك نسخه از صورت جلسه همراه با كلیه تعرفه های مصرف شده و برگ های رأی قرائت شده داخل صندوق رأی قرار داده می شود و پس از لفاف و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق ها) اعضای شعبه اخذ رأی به اتفاق نماینده فرماندار یا بخشدار در معیت مأموران انتظامی، صندوق (صندوق های) رأی را به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأی و تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقی مانده و سایر لوازم و مدارك رسماً تحویل هیأت اجرایی یا نماینده آن می دهند؛ اگر در روز اخذ رأی اشكالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورت جلسه ذكر گردد و به امضای اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه و بازرس وزارت كشور برسد.
 • دوم – شیوه به كارگیری دستگاه های شمارشگر رایانه ای :
  پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورت جلسه نتایج در شش نسخه تنظیم و به امضای كاربر دستگاه و حداقل رییس یا نایب رییس شعبه، ناظر هیأت نظارت، نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت كشور می رسد و بلافاصله یك نسخه از صورت جلسه همراه با كلیه تعرفه های مصرف شده و برگ های رأی قرائت شده و یك نسخه از صورت جلسه تنظیمی در محل شعبه داخل صندوق رأی قرار داده می شود و پس از لفاف كردن و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق های ) رأی به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأی و تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقی مانده و سایر لوازم و مدارك رسماً تحویل هیأت اجرایی یا نماینده آن می گردد. اگر در روز اخذ رأی اشكالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورت جلسه تنظیمی در محل شعبه ذكر گردد.
ماده 66- برنامه ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرای مرحله دوم:
برنامه مرحله اول ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا با رعایت نكات زیر در مرحله دوم تكرار می گردد:
 • 1- چنانچه شناسنامه رأی دهنده به مهر انتخابات ممهور شده است، باید مربوط به همان حوزه انتخابیه ای باشد كه در مرحله دوم مراجعه كرده است.
 • 2- چنانچه رأی دهنده در مرحله اول به هیچ یك از حوزه های انتخابیه مراجعه نكرده و شناسنامه اش فاقد مهر مرحله اول انتخابات باشد، می تواند به هر یك از حوزه های انتخابیه ای كه تمایل دارد، مراجعه كند.
 • 3- شناسنامه مراجعه كننده به مهر انتخاباتی مرحله دوم انتخابات جاری ممهور نشده باشد.
 • 4- با رعایت مفاد بندهای یاد شده، شناسنامه رأی دهنده به مهر مرحله دوم انتخابات جاری ممهور گردد.
ماده 67- هیأت های اجرایی بخش ها (به استثنای بخش هایی كه مركز حوزه انتخابیه هستند) پس از دریافت كلیه صندوق های آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأی انتخابات بخش نسبت به تنظیم صورت جلسه جمع آرای شعب بخش در حضور اعضای هیأت نظارت در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم و صندوق ها را به همراه دو نسخه از صورت جلسه تنظیمی برای ارسال به مركز حوزه انتخابیه تحویل بخشدار یا سرپرست بخشداری می دهند.

ماده 68- بخشداران سراسر كشور ( به استثنای بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه) موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت جلسه نتایج اخذ رأی بخش از هیأت اجرایی و فرم های نتایج آرای شعب ثبت نام و اخذ رأی كلیه مدارك و لوازم و صندوق های اخذ رأی، به انضمام دو نسخه از صورت جلسه نتایج اخذ رأی بخش و تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقی مانده را به فرماندار متبوع خود ارسال تا از آن طریق به هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه تحویل شود.
 • تبصره- در بخش هایی كه تابعیت تقسیماتی و تابعیت انتخاباتی آنها متفاوت است و نیز در بخش هایی كه حوزه فرعی یك بخش دیگر می باشند، بخشداران موظفند صورت جلسه مربوط و سایر مدارك انتخاباتی را مستقیماً به مركز حوزه انتخابیه ذی ربط ارسال نمایند.
ماده 69- فرمانداران حوزه های فرعی موظفند بلافاصله پس از دریافت كلیه مدارك، لوازم، صندوق های اخذ رأی و صورت جلسات بخش های تابع، نسبت به تشكیل جلسه هیأت اجرایی فرعی در حضور هیأت نظارت اقدام و نتیجه كلی انتخابات مركز شهرستان و بخش های تابع را صورت جلسه نمایند.

ماده 70- فرمانداران حوزه های فرعی موظفند بلافاصله كلیه مدارك و لوازم و صندوق های اخذ رأی، به انضمام یك نسخه از صورت جلسه هیأت اجرایی فرعی شهرستان و تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقی مانده را جهت تحویل به هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه، به فرمانداری مركز حوزه انتخابیه ارسال نمایند.

ماده 71- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه پس از دریافت صورت جلسات قرائت آرای حوزه های فرعی، كلیه مدارك و لوازم و صندوق های مربوط به آنها را در اسرع وقت به هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه تحویل نموده و هیأت اجرایی مركز حوزه با حضور هیأت نظارت پس از تطبیق نتایج، سریعاً نسبت به تنظیم صورت جلسه مشترك نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه اقدام می نماید.
 • تبصره- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند كلیه تعرفه و برگ های رای مصرف نشده باقی مانده را كه از حوزه های فرعی تحویل گرفته اند، همراه با آنچه كه در مكز حوزه انتخابیه باقی مانده است، در محل امن نگهداری و حفاظت نمایند.
ماده72- فرمانداران و بخشداران مركز حوزه های انتخابیه پس از دریافت صورت جلسه نتیجه انتخابات موضوع ماده (71) این آیینه نامه، بلافاصله آن را به ستاد انتخابات كشور و شورای نگهبان ارسال و سپس نسبت به آگهی نتیجه انتخابات در سراسر حوزه انتخابیه اقدام می نمایند

ماده73- هیأت های اجرایی حوزه های فرعی انتخابات اقلیت های دینی بلافاصله پس از دریافت صندوق های آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأی انتخابات با حضور اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان نسبت به تنظیم صورت جلسه جمع آرای شعب فرمانداری یا بخشداری مربوط در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم، صندوق ها، صورت جلسه تنظیمی، تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقی مانده را جهت اعلام نتیجه به فرماندار مركز حوزه انتخابیه تحویل فرماندار یا بخشدار مربوط می نمایند.

ماده 74- فرمانداران و بخشدارانی كه انتخابات اقلیت های دینی را به عنوان حوزه فرعی برگزار می كنند، موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت جلسه نتیجه اخذ رأی انتخابات از هیأت اجرایی فرعی اقلیت دینی مربوط، مفاد آن را به فرماندار مركز حوزه انتخابیه ذی ربط (تهران یا اصفهان) اعلام و متعاقباً یك نسخه از اصل صورت جلسه، به انضمام یك نسخه از نتایج آرای كلیه شعب ثبت نام و اخذ رأی را با سریع ترین وسیله پستی موجود به فرماندار مركز حوزه انتخابیه ارسال نمایند.
 • تبصره- ارسال صندوق های رأی و سایر مدارك انتخاباتی مربوط به اقلیت های دینی به مركز حوزه انتخابیه (تهران یا اصفهان) لزومی ندارد و در فرمانداری ها یا بخشداری های حوزه فرعی باقی می ماند. بدیهی است در صورت نیاز هیأت های اجرایی مراكز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی به صندوق های اخذ رأی و سایر مدارك فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی اقلیت های دینی موظفند سریعاً با اعزام پیك ویژه موارد درخواستی را در اختیار هیأت های مذكور قرار دهند.
ماده 75- فرمانداران تهران و اصفهان (مراكز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی كشور) بلافاصله پس از وصول نتایج اخذ رأی انتخابات حوزه های فرعی اقلیت های دینی، برای این حوزه ها نیز عیناً مواد (71) و (72) این آیین نامه را به اجرا می گذارند.

ماده 76- فرمانداران تهران و اصفهان پس از تنظیم آگهی نتیجه انتخابات مربوط به اقلیت های دینی، بلافاصله ضمن انتشار آگهی مزبور در مركز حوزه انتخابیه، متن آن را به منظور انتشار در حوزه های فرعی نیز به فرمانداران حوزه های فرعی اقلیت مربوط اعلام می نمایند.

ماده 77- فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی اقلیت های دینی، بلافاصله پس از وصول متن آگهی نتیجه انتخابات از فرمانداران مراكز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی، به منظور اطلاع اقلیت دینی مربوط نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه های فرعی شهرستان یا بخش اقدام خواهند نمود.

فصل هفتم – رسیدگی به شكایات و اعلام نظر شورای نگهبان 

ماده 78- در صورتی كه در پایان مهلت قانونی هیچگونه شكایتی از انتخابات نرسید، هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه با حضور اعضای هیأت نظارت تشكیل جلسه داده و مراتب عدم وصول شكایت و اظهار نظر در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات را صورت جلسه می نمایند.

ماده 79- در صورت وصول شكایت به هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه، شكایات واصل شده با توجه به ماده (68) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه صورت جلسه می گردد.

ماده 80- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه بلافاصله سه نسخه صورت جلسه رسیدگی به شكایات دریافتی از هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات كشور و یك نسخه به هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه ارسال می دارند.

ماده 81- ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصل شده را به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان ارسال می دارد.

ماده 82- شورای نگهبان نظریه خود را در مورد انتخابات هر یك از حوزه های انتخابیه با رعایت تبصره ذیل ماده (72) قانون به ستاد انتخابات كشور اعلام می نماید.

ماده 83- ستاد انتخابات كشور موظف است نظریه شورای نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانونی به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه ابلاغ نماید.

فصل هشتم – صدور اعتبار نامه منتخبان 

ماده 84- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند پس از وصول نظریه شورای نگهبان در خصوص برگزاری مرحله اول انتخابات كه از طریق ستاد انتخابات كشور به آنان ابلاغ شده است، حداكثر ظرف چهل و هشت (48) ساعت نسبت به تشكیل جلسه مشترك هیأت اجرایی و هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه اقدام و نتیجه نهایی و پایان برنامه مرحله اول انتخابات را صورت جلسه و در صورت داشتن منتخب یا منتخبان در این مرحله از انتخابات، نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نمایند.

ماده 85- در حوزه های انتخابیه ای كه اعتبار نامه ای برای هیچ یك از نامزدهای انتخاباتی مرحله اول صادر نمی گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز این حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از وصول هر یك از صورت جلسات نتایج قطعی مرحله اول انتخابات، دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال، یك نسخه به هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه تسلیم و نسخه باقی مانده را در پرونده حوزه انتخابیه نگهداری نمایند.

ماده 86- در حوزه های انتخابیه ای كه برای منتخبان مرحله اول انتخابات اعتبار نامه صادر می گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز این حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت جلسه مربوط، یك نسخه از اعتبار نامه تكمیل شده را به شخص منتخب یا نماینده وی كه به طور كتبی معرفی شده باشد، تسلیم و دو نسخه از صورت جلسه را همراه با سه نسخه از اعتبار نامه به وسیله پیك مطمئن از طریق ستاد انتخابات استان به ستاد انتخابات كشور ارسال و متعاقباً نتیجه نهایی انتخابات را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمایند. یك نسخه از صورت جلسه به هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه تحویل و نسخه باقی مانده در پرونده حوزه انتخابیه نگهداری می شود.
 • تبصره 1- عكس منتخب باید در كلیه نسخ اعتبار نامه الصاق و به مهر فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه ممهور گردد.
 • تبصره 2- در اجرای تبصره ذیل ماده (74) قانون، در صورتی كه اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری كنند، فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است به وسیله پیك مطمئن از طریق ستاد انتخابات استانداری كلیه نسخ اعتبارنامه را برای امضای وزیر كشور و رییس هیأت مركزی نظارت سریعاً به ستاد انتخابات كشور تحویل نماید.
 • تبصره 3- در اجرای ماده (74) قانون یك نسخه از اعتبار نامه منتخبان، توسط ستاد انتخابات كشور به شورای نگهبان ارسال می گردد.
 • تبصره 4- كلیه مراحل اجرایی پس از اظهار نظر شورای نگهبان در مرحله اول، عیناً در مرحله دوم تكرار خواهد شد.

فصل نهم – امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده 

ماده 87- وزارت كشور موظف است پس از اینكه كار رسیدگی به اعتبار نامه های نمایندگی كلیه منتخبان در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، دستور امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده داخل صندوق های رأی كلیه حوزههای انتخابیه را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه صادر نماید.
 • تبصره 1- وزارت كشور می تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رأی دهندگان از قبیل سن، جنس، تأهل و تجرد، سواد و ... قبل از صدور دستور امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده، بهره برداری لازم از تعرفه رأی دهندگان را به عمل آورد. بدیهی است رعایت مخفی بودن آرای رأی دهندگان الزامی است.
 • تبصره 2- به منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط به انتخابات، ستاد انتخابات كشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید كه سه صندوق محتوی تعرفه و برگ های رأی و صورت جلسه نتیجه شعب اخذ رأی از هر یك از استان ها عیناً به مركز اسناد انقلاب اسلامی تحویل گردد.
ماده 88- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند پس از وصول دستور وزارت كشور مبنی بر امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای هیأت اجرایی و حتی الامكان هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه نسبت به امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده انتخابات سراسر حوزه انتخابیه به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورت جلسه نمایند.
 • تبصره- نظر به اینكه صندوق های رأی حوزه های فرعی انتخابات اقلیت های دینی در محل حوزه فرعی نگهداری شده و به مركز حوزه انتخابیه ارسال نمی گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان مراكز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی موظفند پس از وصول دستور وزارت كشور، مراتب را به حوزه های فرعی ذی ربط ابلاغ نمایند تا حوزه های فرعی رأساً در این خصوص اقدام و دو نسخه از صورت جلسه مربوط را به مركز حوزه انتخابیه ارسال نمایند. یك نسخه از این صورت جلسه همراه با یك نسخه از صورت جلسه مربوط به مركز حوزه انتخابیه توسط فرمانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات كشور ارسال خواهد شد.
ماده 89- دستورالعمل و فرم های مربوط به مواد پخش اجرایی این آیین نامه با تصویب وزیر كشور قابل اجرا می باشد.

این متن جانشین تصویب نامه شماره 49894 / ت 22190 ه. مورخ 16/9/1378 می گردد.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل 64 قانون اساسی به شرح جدول زیر شامل 196 حوزه انتخابیه با دویست و هفتاد نفر نماینده خواهد بود:
 • تبصره- حوزه های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری در حد روستا و دهستان انجام می شود تبعیت خواهند كرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه روز یكشنبه سی ام فروردین ماه یكهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/2/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.