وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی بالادست بر اساس قانون مصوب سال 1365

الف) وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان (ماده 38) :

 • 1- بررسی و تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولویتها.
  • تبصره 1- اولویتها بر اساس نیازمندیهای هر منطقه تعیین می گردد.
  • تبصره 2- در شرایط مساوی حق تقدم با محلی است كه درصد بیشتری از اعتبارات طرح را تأمین نماید.
 • 2- شورای شهرستان موظف است نارسائیها و اشكالات نهادها و سازمانها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبیخ یا بركناری آنان را با ذكر موارد تخلف و نارسایی از مسئولان بالاتر بنماید.

ب) وظایف و اختیارات شورای اسلامی استان (ماده 40) :

 • 1- شورای اسلامی موظف است طرحها و پیشنهادهای وارده از شورای هر شهرستان را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده اولویتها را تعیین و به مقامات مسئول ارجاع نماید.
 • 2- رسیدگی و اظهار نظر درباره برنامه عمرانی و نیازمندی شهرستانهای تابعه استان و ارسال آن به مسئولان مربوطه.
 • 3- عضویت در كمیته برنامه ریزی استان با داشتن حق یك رأی
 • 4- شورای استان در اجرای بودجه استان حق نظارت دارد.
 • 5- اعضای شورای استان رابط بین شورای خود و شورای مادون می باشند.

ج) وظایف و اختیارات شورای عالی استانها (مواد 44 الی 52) :

 • 1- شورای عالی اسلامی استانها مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشكیل، آئین نامه های داخلی شوراها را تهیه و پس از تصویب جهت اجرا به كلیه شوراها ابلاغ نماید.
 • 2- شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحها و پیشنهادهای واصله از طرف شوراها را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده، اولویتها را تعیین و به مقامات اجرایی ارجاع نماید.
 • 3- شورای عالی اسلامی استانها موظف است نارسائیها و اشكالات نهادها و سازمانهای اجرایی را به مسئولان مربوطه ابلاغ نماید.
 • 4- شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی، صنعتی، كشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را كه از سوی شوراهای استانها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری و ایجاد هماهنگی میان استانها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید بعنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
 • 5- شورای عالی استانها در تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استانها مشاركت دارد.
 • 6- شورای عالی استانها می تواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جهت همكاری و ایجاد هماهنگی میان استانها پیشنهاد تغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه بنماید.
 • 7- شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت كار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برسانند.
 • 8- شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف قانونی، طرحهایی تنظیم نموده و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و نماینده شورای عالی اسلامی استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.
 • 9- اعضای شورای عالی استانها رابط بین شورای خود و شورای مادون می باشند.
بالا