آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظائف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرك

ماده 1- در این آئین‌نامه برای رعایت اختصار به جای «قانون تشكیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75» عبارت «قانون شوراهای اسلامی كشور» و به جای عناوین شورای اسلامی شهرك و حوزه انتخابیه شورای اسلامی شهرك به ترتیب كلمه‌های «شورا» و «شهرك» استفاده می‌شود.

امور داخلی و تشكیلات شورا

ماده 2- سمت اعضا در شوراهای با پنج عضو عبارت از رئیس، نایب رئیس و حداقل یك منشی و در شوراهای دارای سه عضو، رئیس، نایب رئیس و منشی می‌باشد كه برای مدت دو سال با رأی اعضا انتخاب می‌شوند.

ماده 3- فرد یا افرادی كه از عضویت شورا خارج می‌شوند، موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت خروج، كارت عضویت خود را تحویل بخشداری ذیربط نمایند و رسید دریافت دارند.

ماده 4- مهر شورا حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از شروع بكار رسمی شورا، توسط فرماندار تحویل رئیس شورا خواهد شد.

ماده 5 - اعضای شورا، حق تفویض اختیارات خود به سایرین، اعم از عضو و غیرعضو را ندارند.

ماده 6 - اعضای شورا موظفند حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از قطعی شدن انتخابات در روزی كه فرماندار بطور كتبی اعلام می‌نماید اولین جلسه خود را در حضور نماینده فرماندار و به ریاست مسن‌ترین عضو حاضر تشكیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد كنند و آنرا امضاء نمایند.
«من در برابر كلام الله مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم كه در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات كشور را در چارچوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شورای اسلامی شهرك عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهرك اهتمام نمایم»

 • تبصره 1- پیروان اقلیتهای دینی رسمی به جام كلام الله مجید به كتاب مقدس خود سوگند یاد می‌كنند.
 • تبصره 2- هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلی شورا داخل شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذكور در متن ماده سوگند یاد نماید.

ماده 7- در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف در حضور نماینده فرماندار اعضای حاضر باید اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود هیأت رئیسه شورا، موضوع ماده 3 این آئین‌نامه را انتخاب نمایند.

ماده 8 - رئیس شورا مانند سایر اعضاء دارای یك حق رأی می‌باشد و وظایف او عبارت است: مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا جهت شركت در جلسات، تقسیم كار بین اعضا برای پیگیری مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل مقام قضائی و اقامه دعوی، درخواست گزارش كار از اعضاء، امضاء و مهر كردن كلیه مكاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و ارتباط با بخشداری و فرمانداری و سایر دستگاههای اجرائی می‌باشد.

 • تبصره : در صورت عدم حضور رئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رئیس آن می‌باشد.

ماده 9- وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین صورتجلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاری آن، تهیه گزارش از عملكرد شورا و حفظ و نگهداری دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، انجام امور خزانه‌داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری شورا، همكاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن، تنظیم صورتهای مالی شورا، ثبت و ضبط فهرست كلیه اموال و دارائیهای شورا، حسابرسی اولیه از فعالیتهای مالی شورا از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبق فرمهای دریافتی می‌باشد.

 • تبصره : در صورت غیبت منشی یا منشیان شورا، وظایف آنان از سوی نایب رئیس شورا انجام می‌شود.

ماده 10- جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو، و تصمیمات آن با رأی اكثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود.

 • تبصره : حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی كه با 5 و یا 4 نفر تشكیل می‌شود، سه رأی و در جلساتی كه با 3 و یا 2 نفر تشكیل می‌یابد، دو رأی خواهد بود.

ماده 11- تشكیل جلسات و همچنین حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك شورا باید در مكان ثابت و مناسب باشد.

ماده 12- جلسات شورا به طور مستمر ماهی دو بار تشكیل می‌شود و در صورت نیاز جلسات فوق‌العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد بخشدار، فرماندار، رئیس شورا و یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو نفر از اعضاء در شوراهای دارای سه عضو تشكیل خواهد شد.

ماده 13- شورا با رعایت مصالح نظام و تأیید فرماندای ذیربط می‌تواند مصوبات و فعالیتهای سالانه و همچنین برنامه‌های آینده شورا كه جنبه عمومی دارد را با وسایل ممكن به اطلاع اهالی شهرك برساند.

ماده 14- هرگاه شورا نظرخواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضوع یا موضوعاتی را ضروری تشخیص دهد با تأیید بخشدار ذیربط می‌تواند اقدام به تشكیل جلسه عمومی از اهالی نماید.

ماده 15- موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص رئیس، درخواست هر یك از اعضاء و یا تقاضای كتبی بخشدار و یا فرماندار ذیربط در دستور كار شورا قرار می‌گیرد.

ماده 16- صورتجلسات شورا باید بگونه‌ای تنظیم شود كه در آن تاریخ و دستور كار هر جلسه، اسامی اعضای حاضر و غایب، آرای مثبت و منفی اعضاء به هر یك از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین و حاضرین به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامی مصوبات بر طبق فرمهای دریافتی، آمده باشد.

 • تبصره 1- كلیه اعضای شورا باید ذیل صورتجلسات شورا را امضاء و یا مهر نمایند.
 • تبصره 2- مدعوین و حاضرین در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذیل صورتجلسات را امضاء ، انگشت و یا مهر نمایند.

ماده 17- شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از كلیه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نیاز به پیوست سوابق و مطالب مفید دیگر را برای اطلاع فرماندار و همچنین سازمانها و ادارات ذیربط دیگر كه آن مصوبه به آنها مربوط می‌شود، ارسال دارد.

ماده 18- شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش كار سالانه خود را طبق فرمهای دریافتی در دو نسخه تنظیم و نسخه اصل را جهت اطلاع فرماندار محل ارسال كند و نسخه دوم را به عنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت و نگهداری نماید.

ماده 19- تمامی مكاتبات شوراها باید طبق فرمهای دریافتی، دارای تاریخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام كامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در سه نسخه تنظیم شود و نسخه اول برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم جهت فرمانداری محل ارسال و نسخه سوم به عنوان سابقه در بایگانی شورا نگهداری شود.

ماده 20- تمامی مكاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای رئیس و در صورت غیبت او نایب رئیس شورا باشد.

ماده 21- شورا می‌تواند با مسئولین اجرائی تا سطح شهرستان مستقیماً مكاتبه نماید و در صورت نیاز به مكاتبه با مسئولین بالاتر از طریق فرمانداری محل اقدام نماید.

ماده 22- شورا باید دارای دفاتر مجزائی جهت ثبت صورتجلسات، حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی، طبق دستورالعملهای مربوطه باشد.

ماده 23- مصوبات شورا پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنكه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرائی مربوط به مصوبه اعتراض نمایند كه در این صورت طبق ماده 80 قانون شوراهای اسلامی كشور عمل خواهد شد. نظر هیأت حل اختلاف استان مبنی بر تأیید یا رد مصوبه قطعی و لازم‌الاجراست. چنانچه هیأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام ننماید، مصوبه لازم‌الاجرا است.

ماده 24- در صورت نیاز به حضور بخشدار و یا فرماندار در جلسات، شورا می‌تواند طی دعوتنامه كتبی و با تعیین زمان و دستور كار جلسه از او جهت شركت در جلسه، دعوت بعمل آورد و بخشدار و یا فرماندار موظف به شركت در جلسه مزبور می‌باشد.

 • تبصره : در صورت خودداری بخشدار و یا فرماندار از شركت در جلسه، بدون عذر موجه، شورا می‌تواند طی درخواست كتبی از مقام بالاتر تقاضای تذكر به بخشدار و یا فرماندار را بنماید و در صورت تكرار مجدد درخواست توبیخ وی را از مقام ذیربط بنماید.

ماده 25- در صورت درخواست كتبی فرماندار و یا بخشدار ذیربط از شورا برای تشكیل جلسه، شامل زمان، دستور كار و ضرورت تشكیل جلسه، شورا موظف به برگزاری جلسه فوق‌العاده می‌باشد.

ماده 26- شورا در صورت نیاز و با مسئولیت خود می‌تواند به منظور مشورت در زمینه موضوع یا موضوعاتی كه در دستور كار خود قرار داده است از شخص یا اشخاص غیرعضو دعوت به همكاری نماید.

ماده 27- شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی، درخواست نماید و آن ادارات و سازمانها موظف به همكاری می‌باشند.

ماده 28- در صورتی كه هر یك از اعضاء بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو، مراتب را به فرمانداری محل كتباً گزارش دهد تا فرمانداری از اعضای علی‌البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شركت در جلسات و طی مراحل مورد نیاز مانند صدور كار شناسائی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا بنماید.

 • تبصره : در صورتی كه عضو خارج شده از شورا رئیس و یا نایب رئیس آن باشد شورا باید در جلسه‌ای با هماهنگی فرماندار و حضور نماینده وی، رئیس یا نایب رئیس را برای دوره باقی‌مانده هیأت رئیس انتخاب نماید.

ماده 29- هرگاه عضوی بیش از 6 جلسه متوالی و دوازده جلسه غیرمتوالی* در طول یكسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخیص شورا) در جلسات شورا شركت نكند موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده 82 قانون ارجاع خواهد شد.

ماده 30- هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل و موارد دیگر حد نصاب لازم، مندرج در ماده 10 آئین‌نامه را برای تشكیل جلسات از دست بدهد طبق ماده 31 قانون عمل خواهد شد.

*با توجه به ماده 10 قانون اصلاح قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 23/4/65

بالا

وظایف و اختیارات شورا

ماده 31- به استثنای مواردی كه مربوط به شهرداری می‌باشد موضوع ماده 76 قانون مصوب 1/3/75، وظایف شورای اسلامی شهرك عبارتست از:

 • 1- شورا مكلف است طی بررسی و شناخت از كمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و سایر امور رفاهی شهرك و در صورت نیاز با راهنمائی و مشاوره افراد مطلع و صاحب نظر طرحهای اجرائی تهیه و بهمراه پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در زمینه طرحهای مزبور جهت برنامه‌ریزی به مسئول ذیربط ارائه نماید.
  • تبصره : طرحها و برنامه‌های پیشنهادی شورا باید به گونه ای باشد كه حتی‌المقدور و با استفاده از منابع و امكانات موجود در شهرك قابل اجرا باشد.
 • 2- طرحهای پیشنهادی شورا باید به گونه‌ای باشد كه بیشترین همكاری و مشاركت مردم در آن زمینه را جلب نماید.
 • 3- شورا حق نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود و طرحهای در دست اجرای سایر سازمانهای خدماتی در سطح شهرك، بدون دخالت در امور جاری آنها را دارد.
 • 4- شورا موظف است جهت پیشبرد اهداف، برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی شهرك، در صورت درخواست مسئولین اجرائی و یا نهادها و سازمانهای دولتی در این زمینه‌ها، همكاری لازم را مبذول دارد.
 • 5- در صورت درخواست مسئولین اجرائی، شورا موظف به همكاری با آنان در انجام اموری همچون آمارگیری، انجام تحقیقات محلی و یا توزیع ارزاق عمومی و مانند آن در حد توان می‌باشد.
 • 6- شورا می‌تواند با موافقت سازمانهای ذیربط جهت مشاركت هر چه بیشتر اهالی در زمینه خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهرك، مردم را به تشكیل نهادها و سازمانهای داوطلبانه در این زمینه هدایت و حمایت نماید.
 • 7- شورا می‌تواند در صورت احساس كمبود مراكز تفریحی، ورزشی، فرهنگی، مردم را جهت ایجاد، تكمیل و یا رفع كسری اینگونه مراكز تشویق و ترغیب نماید، طرحهایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به این منظور تهیه نماید.
 • 8 - در صورت وجود نیاز شهرك به تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، شورا می‌تواند با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اهالی اقدام به تأسیس آن بر طبق ضوابط و مقررات بنماید.
 • 9- در صورت نیاز، شورا می‌تواند با تشویق مردم اقدام به تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی با توافق دستگاههای ذیربط اجرایی بنماید.
  • تبصره : اداره اینگونه مراكز و انجمنها پس از تشكیل از سوی افرادی كه مقررات مربوطه اجازه خواهد داد صورت می‌گیرد.
 • 10- شورا موظف است به چگونگی رعایت بهداشت در شهرك نظارت داشته باشد و در صورت نیاز و با مشاوره افراد مطلع نسبت به رفع و پیشگیری از مشكلات احتمالی در زمینه بهداشت محیط اقدام لازم را بعمل آورد.
 • 11- شورا موظف به نظارت كامل بر نحوه فعالیت اماكن عمومی كه از سوی بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود، می‌باشد و در صورت نیاز می‌تواند با وضع مقررات خاصی برای حسن فعالیت، نظافت و بهداشت این قبیل اماكن و با اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از خطرات احتمالی همچون آتش‌سوزی، و با همكاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
 • 12- شورا موظف است با هماهنگی دستگاههای ذیربط نسبت به سامان‌دهی اراضی غیرمحصور داخل محدوده شهرك به لحاظ بهداشت، آسایش عمومی و عمران و زیباسازی، در حدود وظایف خود از طرق ممكن اقدام به تصویب و اجرای مقررات خاصی بر آن بنماید.
 • 13- در صورت نیاز شهرك به گورستان، شورا موظف است نسبت به تأمین اصول بهداشتی در مكان‌یابی جهت ایجاد گورستان، غسالخانه و وسایل حمل اموات، مطابق با استانداردهای ارائه شده از سوی مسئولین در زمینه توسعه شهری و بهداشتی اقدام لازم را معمول دارد.
 • 14- شورا موظف است با لحاظ كردن ضوابط و قوانین در زمینه حفر مجاری و مسیر تأسیسات عمومی شهرك مقررات لازم را وضع نماید و بر اجرای آن نظارت كامل داشته باشد.
 • 15- شورا موظف است نظارت كامل بر اجرای طرحهای مربوط به توسعه معابر، خیابانها، میادین، فضای سبز و تأسیسات عمومی شهرك، بر طبق مقررات در این زمینه‌ها را داشته باشد.
 • 16- هرگونه نامگذاری و یا تغییر نام معابر، میادین، خیابانها و مكانهای عمومی شهرك باید با رعایت مقررات و تصویب شورا انجام پذیرد.
 • 17- شورا موظف به وضع مقررات برای هرگونه الصاق نوشته، آگهی و تابلو بر روی دیوارها و معابر عمومی شهرك با رعایت مقررات در این زمینه می‌باشد.
  • تبصره : شورا موظف است مقررات مصوب خود در این زمینه را به نحو مقتضی به اطلاع عموم اهالی برساند.
 • 18- شورا موظف به همكاری با مسئولین ذیربط در زمینه تعیین نرخ كرایه وسایل نقلیه عمومی شهرك می‌باشد.
 • 19- در صورت نیاز اهالی به ایجاد میدانهای عمومی خرید و فروش مایحتاج و نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و مانند آن، شورا مكلف به وضع مقررات در زمینه نحوه ایجاد و اداره آن با همكاری دستگاههای ذیربط می‌باشد.
 • 20- شورا مكلف است یك ماه قبل از انقضای مدت دوره قانونی خود، صورتی از كلیه فعالیتها، طرحها و برنامه‌هائی كه در طول دوره فعالیت قانونی به اجرا گذارده است و یا در دست اجرا دارد در دو نسخه تهیه و نسخه اصل را برای فرمانداری محل ارسال و نسخه دوم را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداری نماید.
بالا

فصل پنجم - امور مالی

ماده 32- هرگونه فعالیت مالی از سوی شورا و برداشت از حسابهای آن باید از قبل به تصویب شورا رسیده باشد.

ماده 33- شورا می‌توان-د به استن--اد بند 16 ماده 71 قانون و ماده 77 قانون و رع-ایت آئین‌نامه‌های اجرائی و سایر قوانین و مقررات موضوعات، متناسب با امكانات اقتصادی و تولیدات و درآمدهای اهالی و طبق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیرات عوارض وضع نماید.

ماده 34- شورا می‌بایست ترتیبی اخذ نماید تا ضمن ارسال قبوض از اهالی درخواست نماید عوارض پیش‌بینی شده را در حسابهائی كه از قبل به این منظور در نظر گرفته شده است واریز نمایند و قسمت مخصوص از برگ عوارض را برای شورا ارسال دارند.

ماده 35- شورا می‌تواند در صورت تمایل اهالی به پرداخت كمك بلاعوض، جهت اجرای برنامه‌ها و طرحهای شورا، این كمك‌ها را از طریق واریز به حسابهای افتتاح یافته، دریافت نماید.

 • تبصره : كمكهای نقدی می‌باید از سوی اهالی به حسابهای تعیین شده واریز و كمكهای غیرنقدی در زمره اموال در اختیار شورا و یا سایر مصارف منظور شده در بدو دریافت ثبت شود.

ماده 36- تمامی درآمدهای شورا اعم از كمكهای بلاعوض مردم، در صورت تخصیص كمكهای دولتی و سایر طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری كه به تصویب شورا رسیده است، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه باید به مصرف عمران و آبادی شهرك برسد.

 • تبصره : در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویب بودجه سالانه، شورا می‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آن برنامه را تنظیم و پس از آن اجرا نماید.

ماده 37- در مواردی كه طرحهای مشترك بوسیله شورای شهرك به اتفاق شورای روستاها و شهرهای مجاور شهرك اجرا می‌شود، باید در قالب برنامه‌های مصوب شورا بنحوی كه حقوق شهرك در آن ملحوظ شده باشد صورت پذیرد.

ماده 38- شورا موظف است به منظور حفظ و نگهداری كلیه وجوه دریافتی و درآمدهایی كه در طول دوره فعالیت قانونی تحصیل می‌نماید حسابی را در نزد یكی از نزدیكترین شعب بانكهای كشور به نام شورا افتتاح نماید و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریز كند.

ماده 39- هرگونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا، باید در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجی كه قبلاً به تصویب شورا رسیده است و با دو امضای رئیس و منشی اول و یا منشی و مهر شورا صورت گیرد.

ماده 40- شورا مكلف است كلیه فعالیتهای مالی خود اعم از درآمد، مخارج و مانده حسابها را بطور نوبه‌ای و بر طبق فرمهای دریافتی به اطلاع فرماندار محل برساند.

ماده 41- شورا باید در پایان هر سال مالی، ترازنامه مالی خود را طبق فرمهای دریافتی جهت اطلاع عمومی اهالی به طریق ممكن انتشار دهد.

ماده 42- شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌های چهار ساله دوره خود و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی، بودجه جاری و عمرانی شورا برای سال آینده را در دو نسخه تنظیم نماید و در اولین روز اسفندماه سال نسخه اصلی را برای فرماندار محل و نسخه دوم را به عنوان سابقه در دفاتر شورا نگهداری نماید.

 • تبصره : فرماندار ذیربط می‌تواند نظرات اصلاحی و تكمیلی خود را حداكثر تا دو هفته قبل از پایان سال به شورا اعلام نماید تا در صورت تجدیدنظر، آنرا در شورا مطرح و پس از تصویب به صورت متمم بودجه به مرجع مذكور ارسال دارد.

ماده 43- تمامی اموال شورا اعم از منقول و غیرمنقول تحویل شورا می‌باشد و اعضای شورا در مقابل حفظ و نگهداری آن مسئول می‌باشند.

ماده 44- خرید یا فروش اموال منقول و اجاره مكانهای لازم برای شورا و یا كرایه دادن اماكن متعلق به شورا با توجه به صرفه و صلاح و تصویب دوسوم كل اعضا و طی ضوابط قانونی قابل اجرا می‌باشد و خرید یا فروش اموال غیرمنقول شورا با تصویب دوسوم كل اعضا و توافق فرماندار باید صورت گیرد.

 • تبصره : عواید حاصل از فروش و اجاره دارائیهای شورا باید به محض دریافت به حساب بانكی شورا واریز شود.

ماده 45- مخارج اداری شورا از قبیل تهیه اثاثه و وسایل اداری و دفاتر از بودجه شورا كه از قبل به تصویب شورا رسیده است، خواهد بود.

 • تبصره : حق‌الزحمه شركت اعضا در جلسات و حق مأموریت اعضا از محل بودجه شورا و طبق دستورالعملی است كه وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 46- شورا موظف است در پایان دوره انتخابیه خود، صورت كاملی از اموال و دارائیهای شورا تنظیم نماید و در اولین روز شروع به كار رسمی دوره جدید شورا، آنرا به اعضای جدید، طبق صورت مذكور تحویل نماید و نسخه‌ای از آن را به شورای جدید و نسخه‌ای دیگر را برای فرماندار محل ارسال دارد.

ماده 47- شورا موظف است گزارشهای مورد درخواست فرمانداری را تهیه و در موعد مقرر برای آن ارسال نماید.

ماده 48- شورا باید تابلویی از ساعات حضور و كار خود در محل شورا جهت اطلاع اهالی در مكانی مناسب نصب نماید.

ماده 49- به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی كشور در شهركها، وزارت كشور مسئول آموزشهای لازم اعضای شوراها و نیز مجریان قانون مذكور بوده و نیز موظف است آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 50- این آئین‌نامه مستند به ماده 94 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پیشنهاد وزارت كشور در تاریخ 11/1/78 به تصویب هیأت وزیران رسید.

بالا