گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کردستان