شرح وظایف دفتر فنی

وظایف معاون فنی و اجرایی دفتر فنی

 • 1- برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی با انتخاب پیمانكار
 • 2- راهنمایی ، هدایت و ساپورت پروژه های عمرانی شهرداری ها با اعمال نظارت عالیه
 • 3- برنامه ریزی و انتخاب مشاور و بررسی گزارش و نقشه و مشخصات پروژه های مطالعاتی دفتر فنی كه توسط مشاورین ذیصلاح انجام می گیرد .
 • 4- راهنمایی ، هدایت و كنترل عملكرد واحدهای تابعه دفتر فنی از قبیل واحدهای نظارت ،‌پیمان رسیدگی تاسیسات ، شهرسازی ، شن و ماسه ، شورای تافیك ، اعتبارات و معماری و ......
 • 5- شركت و حضور فعال در كمیته های كاری زیر بخش شورای برنامه ریزی استان و سایر كمیسیون ها و كمیته های مرتبط ا حوزه عملیاتی
 • 6- انجام هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی با و هم و دستگاه های اجرایی با پیمان كاران در اجرای بهتر و پیشبرد پروژه های عمرانی
 • 7- رسیدگی به مكاتبات و مراجعات عدیده
 • 8- اعزام و هدات كارشناسان به ماموریت های اداری مرتبط با هر یك از حوزه های كاری
بالا

عملكرد واحد نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی شهرداری ها و دهیاری های استان

 • 1- حضور در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه های شهرداری ها و دهیاری های استان
 • 2- تهیه گزارش و كاتبات در خصوص پروژه های شهرداری ها و دهیاری های استان
 • 3- بررسی اسناد و صورت وضعیت های قطعی و قراردادهای شهرداری ها و دهیاری های استان
 • 4- حضور در جلسات كمیته آموزش زیر بخش شورای فنی استان
 • 5- حضور در جلسات كاركرد بهینه سازی مصرف سوخت (حمل و نقل – ساختمان)
 • 6- بررسی عملكرد مهندسین مشاور مجری طرح نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری ها و دهیاری های استان
 • 7- بررسی مطالعات مهندسین مشاور طراح ساختمان (بخش سازه ای) شهرداری ها و دهیاری های استان
بالا

اهم وظایف واحد فضای سبز دفتر فنی

 • 1- بررسی پروژه های مطالعاتی شهرداری های استان در ارتباط با احداث پارك و فضای سبز
 • 2- بررسی پروژه های مطالعاتی در ارتباط با مسایل گردشگری و توریسم كه توسط ادارات مختلف تهیه می گردد
 • 3- نظارت بر نحوه اجرای پروژه های مربوط به احداث پارك و فضای سبز توسط شهرداری های تابعه
 • 4- نظارت بر نحوه اجرای طرح های توسعه فضای سبز و محفظ جنگل ها و مراتع توسط اداره منابع طبیعی
 • 5- نظارت بر نحوه انجام مطالعات زیست محیطی پروژه های عمرانی
 • 6- عضویت در ستاد راه سبز استان
 • 7- عضویت در كمیته مناسب سازی محیطی شهری
 • 8- عضویت در كمیته نظارت بر انجام مطالعات طراحی سیستم های آبیاری و آبرسانی فضاهای سبز شهرهای استان
 • 9- برگزاری دوره های آموزشی جهت بالا بردن سطح علمی و فنی كارشناسان فضای سبز شهرداری های استان
 • 10- همكاری با دفتر خدمات عمومی و مركز پژوهش های شهری سازمان شهرداری های كل كشور در امورات مربوط به فضای سبز و خدمات عمومی
 • 11- پیگیری مصوبات كارگروه های آمایش و محیط زیست و گردشگری استان
بالا

وظایف و عملكرد واحد تاسیسات دفتر فنی استانداری

واحد متشكل از سه نفر كراشناس تاسیسات برقی و مكانیكی بوده كه به شرح زیر انجام وظیفه می نمایند .
1- بخش طراحی :
طراحی تاسیسات برقی و مكانیكی پروژه های انجام گرفته توسط دفتر فنی و شهرداری ها و نیروی انتظامی و سایر دستگاه هایی كه فاقد واحد مطالعات و طراحی می باشند و جهت این امر طرح به دفتر فنی ارسال می دارند .ضمنا كلیه طرح ها در پایان بر اساس فهرست سال برآورد ریالی و متره می گردد .

2- بخش كنترل طراحی :
شامل كلیه كارهایی كه توسط مشاورین برای دفتر فنی یا شهرداری ها و فرمانداری ها انجام كه توسط واحد كنترل و رفع عیب می گردد .ضمنا طرح هایی كه ضمن بازدید از دیگر دستگاه ها با اشكال روبرو است كنترل خواهد شد .

3- بخش نظارت :
كنترل و نظارت كلیه پروژه ها ی استان كه دفتر فنی دستگاه اجرایی است و كنترل پروژه های شهرداری ها ،‌فرمانداری ها و ...

سایر :

 • مكاتبات با دستگاه های اجرایی در جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز و پروژه ها و حسن اجرای آئین نامه های مرتبط .
 • شركت در جلسات سایر دستگاه ها در جهت اجرای قوانین مصوب سازمان مدیریت ، وزارت مسكن و ....
 • پیگیری درخواست های مردمی در جهت انجام پروژه های مناطق محروم ، پروژه های شهری و ....
 • پیگیری نیازهای تاسیساتی مربوط به ساختمان استانداری و راهكارهای جدید جهت بهینه سازی مصرف سوخت و ....
بالا

واحد نقشه برداری دفتر فنی استانداری كردستان

وظیفه نظارت و كنترل بر امور مطالعه ، تهیه نقشه و عملیات اجرایی پروژه های مربوط به استانداری ، فرمانداری ها ،‌بخشداری ها ،‌شهرداری ها و نظارت بر پروژه هایی همچون تهیه نقشه های بین طرح هادی شهرهای جدید و بازبینی طرح هادی شهرهای قدیم ، جاده های مرزی ، پاسگاه های مرزی ، بازارچه های مرزی استان ا به عهده داشته و علاوه بر ان در موارد متعددی اقدام به پرداخت و تهیه نقشه های توپوگرافی ، تهیه پروفیل های طول و عرضی جاده ها و معابر ، محاسبه حجم عملیات خاكی و پیاده نمودن نقشه پروژه های در دست اجرا می نماید .

بالا

عملكرد واحد پیمان و رسیدگی دفتر فنی استانداری كردستان

 • 1- انجام مقدمات انتخاب مشاور ( شامل تشكیل كمیسیون مربوطه – ارزیابی مشاوران – انعقاد قرارداد)
 • 2- انجام مراحل انتخاب پیمانكار (شامل دعوت از پیمانكاران به منظور ارزیابی تشكیل هیات ارزیابی – تنظیم و توزیع اسناد مناقصه – تشكیل كمیسیون مناقصه و انتخاب برنده – انعقاد قرارداد)
 • 3- بررسی و تایید كاركرد و حق الزحمه ای موقت پیمانكاران و مشاوران طرف قرارداد
 • 4- بررسی و تایید كاركرد و حق الزحمه ای قطعی
 • 5- كنترل صورت مجاری انجام كار و دستور كارهای صادره و پروژه های مورد پیمان
 • 6- برگزاری جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه های اجرایی مورد پیمان
 • 7- برگزاری جلسات تصویب مراحل مختلف پروژه های مطالعاتی
 • 8- تنظیم و ابلاغ صورتحساب تاخیر در عملیات پیمان – تغییر مبلغ پیمان – تعلیق پیمان - فسخ پیمان – خاتمه پیمان – تمدید پیمان و .....
 • 9- برگزاری جلسات حل اختلاف موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان
 • 10- برگزاری جلسات ماده 28 قانون محاسبات عمومی
 • 11- كنترل درخواست های واحصله از دتگاه های اجرایی تحت عنوان تشكیل كمیسیون ماده 28 قانون محاسبات در خصوص پروژه های اجرایی استان
 • 12- شركت در جلسات حل اختلاف برگزار شده توسط شهرداری های تابعه استان در رابطه پروژه های مورد پیمان
بالا

وظایف واحد نظارت دفترفنی

نظارت بر پروژه های عمرانی استانداری (دفتر فنی ....) رسیدگی به صورت وضعیت ، تهیه صورت مجالس، جلسات توجیهی برای پیمانكاران و به صورت موردی نظارت بر پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی استان.

بالا

واحد اعتبارات دفتر فنی استانداری

 • 1- پیشنهاد اعتبارات باتی و برآوردهای ارائه شده
 • 2- تهیه پیش نویس موافقتنامه های عمرانی بر اساس مصوبات
 • 3- پیگیری اعتبارات و تخصیص های این محل از منابع مختلف اعتباری
 • 4- گزارش عملكرد ریالی پروژه های عمرانی
 • 5- مكاتبات در خصوص مشكلات اعتباری و پروژه های مطالباتی
بالا

واحد معادن شن و ماسه و خاك رسی معمولی دفتر فنی

واحد معادن شن و ماسه و خاك رسی معمولی برابر ائین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور دفاتر فنی استانداری را مسئول رسیدگی به كلیه امورات معادن شن و ماسه و خاك و شن معمولی تعیین نموده و خلاصه ای از شرح وظایف را به شرح ذیل اعلام می گردد :

 • 1- هماهنگی در تشكیل جلسات هیات رسیدگی به امورات معادن با عضویت معاونت عمرانی ، دفتر فنی ، سازمان مدیریت ریا، سازمان صنایع و معادن ، امور آب استان كه كلیه واگذاری ها و تصمیمات اتخاذ و به دبیرخانه اعلام تا برابر مقررات اقدام گردد .
 • 2- صدور مجوز بهره برداری با توجه به تصمیمات هیات كلیه بهره برداران بخش دولتی ،‌تعاونی و خصوصی شامل تاسیسات دانه بندی تحت اتصالات و دانه بندی صادر می گردد .
 • 3- تشكیل جلسات كارشناس ادارات امور آب ، صنایع و معادن و محیط زیست به صورت دوره ای انجام می گردد .
 • 4- بازدید از كلیه معادن شن و ماسه و خاك رسی و ارائه گزارشات اقدام می گردد .
 • 5- بازدید از كلیه كارخانه های دانه بندی سطح استان و كنترل كدلیه و. استخراج اقدام می گردد .
 • 6- مكاتبات با ادارات تابعه استان در مورد امورات معادن شن و ماسه و خاك رسی اقدام می گردد .
 • 7- در حق كلیه طرح جامع منابع شن و ماسه استان و همچنین استاندارد نمودن مصالح تولیدی واحد های استان اقدام لازم به عمل آمده
بالا