انتخابات خبرگان رهبری

اطلاعات آماری انتخابات سراسری خبرگان (تعیین رهبری) در استان کردستان

دورهواجدین شرایطکل آرای ماخوذهدرصد مشارکتمتوسط کشور
اول 500560 326579 65.24 77.38
دوم 624263 279502 44.77 37.09
سوم 826477 344212 41.65 46.3
بالا